Centre for Slovene as a Second and Foreign Language Textbooks and the 'Common European Framework of Reference for Languages'

Mateja Lutar
2017 Stephanos Peer reviewed multilanguage scientific journal  
Učbeniki Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in 'Skupni evropski jezikovni okvir' 1 Povzetek: 'Skupni evropski jezikovni okvir' je dokument, v katerem so med drugim opredeljeni opisniki, kaj se mora uporabnik neprvega jezika naučiti, da bi lahko uporabljal jezik za sporazumevanje. Razvrščanje po opisnih lestvicah je uporabno predvsem za preverjanje in certifi ciranje znanja, posledično pa so s tem povezana učna gradiva, zato sodobne založniške smernice narekujejo trend označevanja, za
more » ... end označevanja, za katero stopnjo znanja je primerno posamezno gradivo. Kdo naj bi učno gradivo uvrstil in predvsem kako, je nerešeno vprašanje, zato smo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik sestavili delovno skupino, ki bo uvrščala Centrove učbenike. Oblikovali smo metodologijo uvrščanja in uvrščevalni obrazec ter naredili izbor učbenikov za uvrščanje. Pri začetnem uvrščanju smo se srečevali z nekaterimi izzivi, saj smo imeli na voljo 57 ocenjevalnih lestvic. Dogovorili smo se, da bomo naloge številčili, pripisali podatek, po kateri lestvici jih uvrščamo, kompleksnejše naloge, ki predvidevajo različne dejavnosti, bomo uvrščali po lestvicah glede na zahtevane dejavnosti, po individualnem uvrščanju bomo rezultate primerjali in argumentirali razloge za uvrstitev ter na koncu ponovno premislili o končni skupni uvrstitvi posamezne naloge. Rezultati uvrščanja so uporabni v več pogledih, npr. oznako uvrstitve bomo pri ponatisih dodali na naslovnico učbenika. Ugotovili smo, da je produkcija učnih gradiv enakomerno razporejena po različnih stopnjah zahtevnosti ter da so posamezne učne dejavnosti ustrezno zastopane znotraj izbranega učnega gradiva, kar je verjetno rezultat strokovnih izkušenj avtorjev, recenzentov in urednikov. Uvrščanje gradiv bi bilo v prihodnje smiselno pred izdajo učbenika, hkrati pa bomo pridobljena spoznanja lahko uporabili pri načrtovanju novih gradiv. Ključne besede: 'Skupni evropski jezikovni okvir', uvrščanje učbenikov, učbeniki za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Abstract: 'The Common European Framework of Reference for Languages' (CEFR) is a document that, among other things, defi nes what foreign language learners need to learn to be able to be able to use a language for communication. Classifying in relation to a descriptive scale is particularly useful when testing and certifying knowledge, and so teaching material is linked to this, which is why modern publishing guidelines demand 1 Статья написана на основании доклада, представленного на Международной научной конференции «Словенский язык, литература и культура в славянском и европейском контексте» (филологический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 28-29 ноября 2016 г.). 45
doi:10.24249/2309-9917-2017-23-3-45-53 fatcat:q376jdcc6jfofixn4z36ifdaou