La imposició mediambiental a la Comunitat Autònoma d'Aragó. Anàlisi dels impostos mediambientals creats per la Llei 13/2005, de 30 de desembre

Montserrat Aymà Barbany
2007 Revista Catalana de Dret Públic  
Si entenem el dret com un mecanisme de regulació de la vida en societat, es pot entendre que aquest tracti de protegir els valors que els ciutadans considerem importants; valors, però, que evolucionen al llarg del temps. Si bé la protecció mediambiental no era present en l'ordre del dia de fa cinquanta anys, actualment és un dels objectius primordials dels governs desenvolupats, els quals tracten d'evitar o reparar el dany mediambiental a través, per exemple, dels anomenats tributs ambientals.
more » ... n concret, aquest és el cas de la Comunitat Autònoma d'Aragó, la qual va crear tres impostos mediambientals a través de la Llei 13/2005, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives en matèria de tributs cedits i tributs propis de la CA d'Aragó. Deixant de banda que modifica determinats tributs cedits i certes taxes, aquesta Llei crea tres nous impostos ambientals: l'impost sobre el dany mediambiental causat per la instal·lació de transports per cable, l'impost sobre el dany mediambiental causat per l'emissió de contaminants a l'atmosfera i l'impost sobre el dany mediambiental causat per les grans àrees de venda. Aquests tres impostos tenen com a finalitat gravar la concreta capacitat econòmica que es manifesta, com a riquesa real o potencial susceptible d'imposició, en el dany causat al medi ambient per determinats elements, conductes i activitats contaminants. Així doncs, el present estudi tracta d'actualitzar l'anàlisi de la fiscalitat ambiental, tot concretant per a cadascun dels impostos citats el seu fonament últim, el fet imposable, els subjectes passius, així com els seus elements de quantificació; de tal manera que ens permetrà fer una descripció del que realment està gravant aquesta nova tributació (alguns aspectes de la qual són nous en tot l'àmbit estatal), així com analitzar la seva constitucionalitat, tenint en compte els paràmetres de distribució competencials que estableixen la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia aragonès i la LOFCA, i el compliment dels principis de justícia tributàri [...]
doaj:4ad4067f4ccd413ba60b74776237c4c8 fatcat:md3i7riijzhrln75ncnuwztxsu