The Effect of Therapeutic Touch Performed During Cataract Surgery on Anxiety and Patient Satisfaction

Emel Yılmaz, Zeliha Birer, Hakan Baydur
2016 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
ÖZET Amaç: Araştırma; katarakt ameliyatı esnasında uygulanan terapötik dokunmanın kaygı ve hasta memnuniyetine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Randomize kontrollü girişim çalışması olarak planlanmış ve uygulanmış bu araştırmanın örneklemini katarakt ameliyatı için yatan ve çalışma kriterlerine uyan 57 girişim ve 57 kontrol olmak üzere toplam 114 birey oluşturmuştur. Araştırma öncesinde etik kurul onayı ve hastalardan onam alınmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, kaygıyı
more » ... formu, kaygıyı belirlemek için Visual Analog Skala (VAS), Spielberg Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ) ile toplanmıştır. Girişim grubundaki hastalara ameliyat esnasında 15 dakika süre ile terapötik dokunma uygulanmıştır. Bulgular: Girişim grubundaki hastaların terapötik dokunma sonrası VAS-kaygı puan ortalaması 3,56±1,85 iken kontrol grubunun ameliyatın 15. dakikası VAS-kaygı puan ortalaması 8,88±1,50 olarak saptanmıştır. Girişim grubundaki hastaların kontrol grubuna göre terapötik dokunma sonrası kaygısının azaldığı, yaşam bulgularının olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir. Girişim grubundaki hastaların NHBMÖ'den aldığı puan kontrol grubundan yüksek olarak bulunmuştur. Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; ameliyat esnasında uygulanan terapötik dokunmanın hastaların kaygısını düşürdüğü, yaşam bulgularını olumlu yönde etkilediği ve hasta memnuniyetini arttırdığı görülmüştür. Ameliyat esnasında terapötik dokunma uygulanması önerilmektedir. ABSTRACT Objective: The aim of the study was to determine the effect of therapeutic touch (TT) on anxiety and patient satisfaction when performed during a cataract surgery. Methods: A randomized controlled trial sample consisted of 114 individuals, 57 in the intervention group and 57 controls, who were hospitalized for cataract surgery and who conformed to the study criteria. Prior to the study approval was obtained from the ethics committee and informed consent was given by the patients. Data was collected using a personal information form, a visual analogue scale (VAS) to measure anxiety, the Spielberg State/Trait Anxiety Inventory (STAI) and the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale (NSNCS). During the surgery, patients in the intervention group received a 15-minute session of TT. Results: In the intervention group, patients' mean VAS anxiety score after TT was 3.56±1.85, while that of the control group in the 15th minute of the operation was 8,88±1,50. It was found that anxiety levels were reduced in the intervention group after TT compared with the control group, and that vital signs were affected positively. NSNCS scores of patients in the intervention group were higher than those in the control group. Conclusion: It was observed that TT applied during surgery reduced anxiety, affected vital signs positively and increased patent satisfaction. The application of TT during surgery is recommended. J Clin Exp Invest 2016; 7 (1): 52-62
doi:10.5799/jcei.328682 fatcat:tazdf4we7jbmjdz6gmaiuelntu