RODZINNE UWARUNKOWANIA POSTAW ŻYWIENIOWYCH STUDENTÓW OPARTYCH NA RELIGIJNOŚCI

Agnieszka Buczak
2017 Rozprawy Społeczne  
Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 1 Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wkład autorów: A. Zaplanowanie badań B. Zebranie danych C. Dane -analiza i statystyki D. Interpretacja danych E. Przygotowanie artykułu F. Wyszukiwanie i analiza
more » ... e i analiza literatury G. Zebranie funduszy Streszczenie Wstęp. Celem pracy jest analiza postaw żywieniowych związanych z praktykowaniem religijności w kontekście uwarunkowań rodzinnych. Podjęte badania stanowią przykład empirycznego zastosowania bliskiej edukacji zdrowotnej koncepcji postaw, których źródłem jest przyjęty światopogląd. Materiał i metody. Badania sondażowe przeprowadzono w 2016 roku w trzech ośrodkach akademickich. Wzięło w nich udział 387 studentów kierunków nauczycielskich. Postawy żywieniowe oparte na religijności diagnozowano przy użyciu autorskiej Skali Postaw Żywieniowych, zweryfikowanej poprzez analizę czynnikową i dyskryminacyjną. Do badania uwarunkowań rodzinnych posłużyły Skale Oceny Rodziny A. Margasińskiego. Wyniki. Zależności między oceną funkcjonowania rodziny a postawami żywieniowymi opartymi na religijności są modyfikowane przez płeć jako zmienną pośredniczącą. W grupie badanych mężczyzn pozytywna ocena funkcjonowania rodziny sprzyja przestrzeganiu zasad religijnych związanych ze sposobem odżywiania. W przypadku kobiet zależności nie są tak znaczące i raczej mają charakter ujemny. Wnioski. Religijność stanowi czynnik różnicujący postawy żywieniowe związane ze światopoglądem. Istotne znaczenie dla kształtowania postaw żywieniowych opartych na religijności mają relacje w rodzinie pochodzenia. Słowa kluczowe: postawy żywieniowe, religijność, uwarunkowania rodzinne, studenci Summary Introduction. The study aims to analyse religious dietary customs determining family life. The research is an example of an empirical application of the concept of attitudes whose origins lie in one's adopted worldview, which is also true of health-promoting education. Material and methods. The survey was conducted in 2016 in three academic centres. It involved 387 students studying in teacher training courses. Nutritional customs based on one's religiosity were diagnosed using a proprietary Nutritional Attitude Scale, verified by factorial and discriminatory analysis. In the investigation of family-related determinants, the Family Assessment Scales by A. Margasiński were used. Results. The relationship between the assessment of the family functioning and nutritional dietary customs related to religiousness are influenced by gender, which acts as an intermediary variable. It turns out that , in the group of the surveyed men, a positive assessment of family's functioning is conducive to the observance of religious principles related to nutritional customs. In the case of women, the dependencies are not so significant as there are fewer correlations. Conclusions. Religiousness differentiates nutritional customs of people with different worldviews. The family background and internal relationships are important factors determining religious nutritional and dietary customs.
doi:10.29316/rs.2017.35 fatcat:opdrgffguvckhj6326n7hmpaim