ВЗАЄМОДІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОВЕДІНКОВОГО КОМПОНЕНТА

Анжеліка КУРЧАТОВА
2020 Humanities science current issues  
Анжеліка КУРЧАТОВА, orcid.org/0000-0002-5498-9323 доктор філософії в галузі освіти, старший викладач кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Миколаїв, Україна) kurchat67@gmail.com ВЗАЄМОДІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОВЕДІНКОВОГО КОМПОНЕНТА Стаття присвячена проблемі взаємодії як необхідної умови формування в молодших школярів поведінкового компонента. У роботі висвітлено особливості встановлення взаємодії вчителя з
more » ... взаємодії вчителя з батьками учнів для забезпечення подальшої співпраці в розвитку та вихованні молодших школярів. Взаємодія сім'ї і школи є актуальною складною проблемою, що характеризується наявністю цілого різноманіття підходів до її розв'язання. Виникнувши на початку ХХ ст., вона і нині не втрачає своєї актуальності, наповнюється новим змістом, на який істотно впливають процеси, що відбуваються як у суспільстві, системі освіти, так і в кожній окремій сім'ї. Запорукою успішної навчальної та виховної роботи в загальноосвітньому закладі є не що інше, як співпраця вчителя з батьками, адже родина впливала і продовжує чинити значний вплив на процес розвитку особистості дитини, отже, зробити батьків активними учасниками освітнього процесу -це важливе й відповідальне завдання вчителя та закладу освіти загалом. Закцентовано увагу на проблемах у навчанні та вихованні молодших школярів, над розв'язанням яких учитель та батьки мають працювати спільно. Спільна робота вчителя з батьками -це шлях до успіху у формуванні справді гідної особистості. Недостатня вивченість проблеми на сучасному етапі розвитку зумовила вибір теми, яка стосується взаємодії як необхідної умови формування в молодших школярів поведінкового компонента. У статті наголошено на безцінних можливостях для формування особистості дитини, виховання почуттів і емоційної культури, культури поведінки, культури спілкування. Також не менш важливим є те, що в роботі розглядатимуться сучасна сім'я, її проблеми. Згадано про духовні цінності й етичний клімат, про методи сімейного виховання і ті, незначні на перший деталі повсякденного спілкування, у яких зароджується взаєморозуміння, іде важкий і радісний процес виховання дитини. З огляду на широке коло означених проблем можна зробити висновок, що такий складний, інтегрований, комплексний багаторівневий феномен, як сім'я і виховання дітей у школі, є актуальним завданням дослідження. Ключові слова: взаємодія, поведінковий компонент, молодші школярі, вчителі, батьки. Angelika KURCHATOVA, orcid.org/0000-0002-5498-9323 Doctor of Philosophy in Education, Senior Lecturer at the Department of Preschool Education V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University (Mykolaiv, Ukraine) kurchat67@gmail.com ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Курчатова A. Взаємодiя як необхiдна умова формування в молодших школярiв... The article emphasizes the invaluable opportunities for the formation of the child's personality, education of feelings and emotional culture, culture of behavior, culture of communication. It is also equally important that the work will consider the modern family, its problems. Mention is made of spiritual values and the ethical climate, of the methods of family upbringing, and of those, at first glance, insignificant details of everyday communication in which mutual understanding arises, and the difficult and joyful process of raising a child takes place. Given the wide range of these problems, it can be concluded that such a complex, integrated, complex multilevel phenomenon as the family and the upbringing of children in school is an urgent task of the study.
doi:10.24919/2308-4863.3/31.214140 fatcat:6xe4khdka5hunp77rtrwbhavqe