Polycystic Ovary Syndrome: The Correlation Between Renal Doppler Ultrasound and Laboratory Parameters

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Tansiyonu normal olan üreme çağındaki polikistik over sendromlu (PKOS) kadınlarda sağ ve sol böbrek uzunluğu, parankim kalınlığı, renal arteriyel, venöz kan akımı ölçümlerinde farklılık olup olmadığını araştırmak. Gereç ve Yöntem: Rotterdam kriterlerine göre PKOS tanısı almış 40 kadın olgu ve 36 sağlıklı kadın olgu çalışmaya dahil edildi. Hormonal, biyokimyasal analiz, renal Doppler ultrasonografi yapıldı, sağ ve sol böbrek uzunluğu, parankim kalınlığı, pik sistolik velosite (PSV),
more » ... k velosite (PSV), rezistiv indeks (RI) ,venöz impedans indeksi(VI), insülin rezistansı, bozulmuş glikoz toleransı, serum lipid konsantrasyonu araştırıldı. Student t testi ve pearson korelasyon testi istatistik analiz için kullanıldı. Bulgular: Böbreklerin ölçümleri açısından PKOS'lu ve sağlıklı kadınlar arasında fark yoktu. Ana renal arterin pik sistolik velositesi PKOS'lu grupta daha düşüktü. Ana renal venöz impedans PKOS'lu grupta kontrol grubundan daha yüksekti. Ana renal rezistif indeks PKOS'lu grupta daha yüksekti, fakat istatistiksel olarak önemli değildi. Tüm olguları içeren bivariate analizde, ana böbrek uzunluğu, ana parankim kalınlığı ölçümleri ile BMI, bel kalça oranı, serum açlık glikoz, insülin, LDL, tirgliserit seviyeleri pozitif ilişkiliydi. Tartışma: Biz PKOS'lu normotansif üreme çağındaki kadınlarda böbrek kan akımında değişiklikler olduğunu bulduk . Bu bulgular PKOS'un uzun önem renal ve kardiyovasküler komplikasyonlarının sonucunu gösteriyor olabilir. Abstract Aim: To investigate whether there is alteration both right and left kidney lenght, parenchymal thickness, renal arterial,venous blood flow measurements in normotensive reproductive age women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Material and Method: Forty women with PCOS according to Rotterdam criteria and thirty-six healthy volunteers women were included in our study. Hormonal, biochemical analysis, renal Doppler ultrasonography were performed and were investigated in terms of both left and right renal lenght, parenchymal thickness, peak systolic velocity (PSV), resistive index (RI), venous impedance index (VI), metabolic characteristics having insulin resistance, impaired glucose tolerance, serum lipid concentration. The student t test and pearson corelation test were used for statistical analysis. Results: The measurements for kidneys were not different between women with PCOS and healthy women. The peak systolic velocity of mean renal artery was lower in PCOS group. The mean renal venous impedance also was higher in PCOS group than control group. The mean renal resistive index was slightly higher in PCOS but not statistical significant. In bivariate corelation analyse including all patients, it was seen that BMI, WHR, level of serum fasting glucose, insulin, LDL, trigliserides were positively related with mean renal length and mean parenchymal thickness measurements. Discussion: We found that there was alterations kidney blood flow in normotensive reproductive age women with PCOS. This findings may indicate results of long term renal and cardiovascular complications of PCOS.
doi:10.4328/jcam.3409 fatcat:p3w6pc6jxbempizqljdntb4dfm