РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Tetiana Tanko
2019 Osvìtnìj Prostìr Ukraïni  
4. V oronczova T. V. N avchannya zdorovom u sposobu zhy'ttya na osn ovi zh y 'tty ev y 'x navy'chok / T. V. V oronczova, V. S. Ponomarenko. -K y'yiv : Prosvita, 2007. -246 s. 5. Dem 'yanyuk T. D. Innovacijni pidxody' u pidgotovci majbutnix pedagogiv: navch.-m etod. posib. / Tamara D m y'trivna D em 'yanyuk.-R ivne: R D G U , 2012. 206 s. 6. K y'ry'lenko S. Form uvannya efek ty'vnogo preventy'vnogo v y 'x o v n o g o seredovy'shha za um ov derzhavno-grom ads' k ogo upravlinnya v sy' stem i
more » ... v sy' stem i osvity' / Svitlana Ky' ry' lenko // Ridna shkola. -2013. -kvit./trav. (# 4/5) -S. 33 -39.
doi:10.15330/esu.15.201-207 fatcat:ya6hkxegbzeahbrdww2xcx7bae