Heteroatom-doped nanoporous carbon from recyclable Pueraria lobata and its dual activities for oxygen reduction and hydrogen evolution reactions

Wen-Chao Lu, Zi-Chun Zhu, Bei-Hua Hou, Hai-Xia Zhang, Min-Ji Liao, Zhen-Yu Wu, Ping Chen
2018 RSC Advances  
The bulk preparation of an N, P and Fe Tri-doped nano-porous carbon sample using recyclable Pueraria powder, which exhibits dual activities.
doi:10.1039/c8ra03572e fatcat:vlcecahuuvah3ienrvgceyaeke