Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście

Gabriela Rembarz, Politechnika Gdańska, Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
2019 Zarządzanie Publiczne  
The concept of a metropolitan slow-suburb as a tool for improving the quality of life in an in-between-city The structures emergent in the suburbanization process are the new form of urbanized landscape. They, however, require innovative planning tools, the so-called inter-cities (German: die Zwischenstadt). It involves innovative spatial concepts creating an alternative to the global trends that are homogenizing the social life in suburban areas. Inspired by the slow-hood model, the Author's
more » ... del, the Author's concept of a slow-suburb uses the exeperince of the Cittaslow network. Elements of urban and agricultural programs are integrated through a strategy for improvement of the quality of life on the outskirts of a metropolis. The remnants of traditional suburbs and rural systems within urban peripheries form a potential for creation of metropolitan enclaves of highquality slow-life. The article is illustrated with research case studies carried out in Gdansk, Poland, with reference to current international research. Streszczenie Powstałe wskutek suburbanizacji struktury uznawane są za nową formę krajobrazu zurbanizowanego. Poprawa ich jakości wymaga stworzenia nowych narzędzi planowania międzymiasta (niem. die Zwischenstadt). Należą do nich innowacyjne wizje przestrzenne, kreujące alternatywę dla globalnych trendów homogenizujących kulturę życia społecznego w strefi e podmiejskiej. Inspirowana modelem agri-hood autorska koncepcja slow-przedmieścia wykorzystuje doświadczenie sieci miast Cittaslow. Elementy miejskich i wiejskich programów zintegrowane zostają w spójnej strategii na rzecz poprawy jakości życia na obrzeżach metropolii. Zachowane w miejskich peryferiach pozostałości tradycyjnych przedmieść i układów ruralistycznych stanowią potencjał stworzenia metropolitalnych enklaw wysokiej jakości ż y c i a w p o w o l -
doi:10.4467/20843968zp.19.002.9943 fatcat:2tlexzwyezfdtahoxshl4i5g74