WYKORZYSTANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO OKREŚLENIA WPŁYWU KONFIGURACJI OTWORÓW NA PARAMETRY EKSPLOATACYJNE DLA DUBLETU GEOTERMALNEGO W REJONIE CHOSZCZNA

Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK
2016 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
Modelowanie numeryczne umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z wyborem lokalizacji otworów wiertniczych, a także optymalizację eksploatacji ujęcia, zapewniając mu długoletnią pracę przy jego optymalnych parametrach. Odpowiedni dobór oprogramowania, a także adekwatna metodyka wykorzystywana przy tworzeniu modeli numerycznych, w zależności od dostępnych danych, w znaczny sposób wpływa na jakość uzyskanych wyników. W niniejszym artykule rozważono wpływ odległości otworów wiertniczych
more » ... tniczych wchodzących w skład dubletu geotermalnego oraz dobór optymalnego wydatku eksploatacyjnego przy użyciu kodu TOUGH2, wykorzystującego do obliczeń metodę różnic skończonych. Za obszar modelowy przyjęto rejon położony w strefie między niecką szczecińską a monokliną przedsudecką, w której zlokalizowany jest istniejący otwór wiertniczy Choszczno IG-1. Praca podzielona została na dwa etapy. W pierwszym etapie rozpatrywane były zmiany odległości otworu produkcyjnego i zatłaczającego oraz ich wpływ na prace dubletu. W drugim etapie analizie poddano wpływ wydatku ujęcia. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano optymalną lokalizację otworu zatłaczającego oraz chłonnego oraz wielkość wydatku.
doi:10.7862/rb.2016.299 fatcat:ubrnbz2uxrbzrhjdxnjh7kajya