Comparison of Coronary Artery Calcium Scores with Platelet Volume and Uric Acid Levels in Patients Who Underwent Coronary Artery Imaging with Computed Tomography

Murat Bulunmaz, Metin Demir, Betul Borku Uysal, Simge Erdem, Hayri Polat, Mecdi Hikmet Erguney
2015 Istanbul Medical Journal  
Amaç: Bu çalışmanın amacı koroner arterlerdeki kalsiyum skoru ve buna bağlı olarak öngörülen koroner arter hastalık riski ile trombosit hacmi (MPV) ve ürik asit değerleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya hastanemizde kronik iskemik kalp hastalığı ön tanısı ile polkiniklerimizden laboratuvar tetkikleri ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi istemi yapılmış 190 hasta alındı. Radyoloji arşivi ve veri sisteminden hastaların çok kesitli bilgisayarlı
more » ... i bilgisayarlı tomografi raporları , klinik özellikleri ve laboratuvar değerleri edinildi. Hastalar koroner arter kalsiyum skorlarının yaşa ve cinse göre değerlendirilmesi ile tespit edilen koroner hadise riskine göre düşük (105), orta (45) ve yüksek (40) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hastaların MPV ve ürik asit değerlerinin mevcut 3 grup arasındaki korelasyonu incelendi. Ayrıca tip 2 diyabetes mellitus (DM) tanısı olan ve olmayan hastaların kendi içlerinde mevcut değerlerle korelasyonu incelendi. p<0,05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Yapılan çalışmada koroner arter kalsiyum skoru ve bu skora göre belirlenen koroner hadise risk gruplarının, trombosit hacmi (MPV) ve ürik asit değerleri ile karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunamamıştır. Çalışmada diyabetik hasta grubunda MPV, koroner arter kalsiyum skoru, koroner hadise riski ve plak volümü istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda koroner arter hastalığını ön görmede bağımsız bir risk faktörü olarak görülmesine rağmen mpv ve ürik asit değerlerinin koroner arterlerdeki aterosklerozun bir göstergesi olan koroner arter kalsiyum skoru ile bağlantısı gösterilememiştir. Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner arter kalsiyum skoru, trombosit hacmi (MPV), ürik asit, çok kesitli bilgisayarlı tomografi Objective: The aim of this study is to evaluate the association of coronary artery calcium score and the increased risk of coronary artery disease with mean platelet volume (MPV) and uric acid. Methods: For this retrospective study, patients with a preliminary diagnosis of chronic ischemic heart disease were taken from our hospital with patients from the clinic with laboratory tests and multidetector computed tomography (MDCT) performed. In total, there were 190 patients. Radiology reports and MDCT reports, clinical features, and values from the laboratory were obtained from the data system. The patients were divided into three groups according to the risk of coronary event, which was identified by coronary artery calcium score, age, and gender: low (105), medium (45), and high (40) . The correlation between MPV and uric acid values was examined within these three groups. In addition, the patients with and without type 2 DM had the correlation with actual values examined. A p value <0.05 was considered statistically significant. Results: According to this study, the comparison of coronary artery calcium score and the coronary event risk of the group with MPV and uric acid values showed that there was no statistical significance. In the study, in the diabetic patient group, MPV, coronary artery calcium score, risk of coronary event, and plaque volume were significantly higher.
doi:10.5152/imj.2015.47704 fatcat:nupdhoslx5ewvbv32ksajdxsea