Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie po dmiejskiej Wrocławia

Wojciech Jurkowski
2017 Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG  
cytacja (citation): Jurkowski W., 2017, Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(2), 31-42. streszczenie: Strefy podmiejskie największych aglomeracji w Polsce są obszarami koncentracji problemów komunikacyjnych na czele z kongestią w ruchu drogowym. Problemy te wynikają głównie z niekontrolowanej i żywiołowej formy suburbanizacji jaką zaobserwować można w Polsce w
more » ... w Polsce w ostatnich latach. Chaos i rozproszenie zabudowy przekłada się na niewydolność transportu zbiorowego i uzależnienie od samochodu. Przeciwdziałanie tym procesom powinno mieć charakter oddolny, czyli zmierzać do ograniczenia potrzeb przemieszczeń z wykorzystaniem transportu indywidualnego, głównie dzięki rozwojowi przestrzennemu w oparciu o wysoką dostępność transportu zbiorowego. Szczególną rolę w kontekście codziennych, wahadłowych przemieszczeń ze stref podmiejskich do rdzenia aglomeracji powinien odgrywać transport kolejowy, który jest niezależny od ruchu drogowego, niskoemisyjny, a także posiada wysoką zdolność przewozową. W poniższym artykule podjęta została próba oceny integracji pomiędzy rozwojem zabudowy mieszkaniowej a systemem infrastruktury kolejowej na przykładzie obszarów wiejskich we wrocławskiej strefie podmiejskiej. Ocena została oparta o trzy elementy: położenie stacji kolejowej w odniesieniu do środka ciężkości zabudowy, symetria zabudowy wsi względem linii kolejowej oraz udział zabudowy w strefach jednakowej odległości (buforach). słowa kluczowe: dostępność transportowa, orientacja transportowa, suburbanizacja, transport kolejowy abstract: In suburban zones of the largest urban agglomerations in Poland there are transport problems mainly traffic congestion. These problems occurs due to uncontrolled forms of suburbanization observed in Poland in recent years. Chaos in spatial planning and dispersion of development means inefficiency public transport and dependence on individual transport. Counteracting these processes should be focused on limiting car movements needs and high level of public transport availability. Railway transport play an important role in the context of daily commutings from suburban zone to city centre, because it is independent of congestion, environment friendly and has a high transport capacity. The purpose of this paper is to assess the integration between the development of residential housing and the railway infrastructure system on the example of rural areas in the Wrocław suburban area. The research was based on three elements: comparison of the location of the railway station and mean centre of buildings, analyze the symmetry of the village based on share buildings on both sides of the railway line and analyze share of buildings in the two zones of equal distance (buffers).
doi:10.4467/2543859xpkg.17.009.7391 fatcat:c6sn4fub7vc7nfjre2barwxdce