Volodymyr Baran's Ethnocultural and Ethnogenetic Studies

Yurii Fihurnyi, Olha Shakurova
2018 Ukrainian Studies  
Юрій ФІГУРНИЙ orcid.org/0000-0002-6463-0920 кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ Ольга ШАКУРОВА orcid.org/0000-0001-9842-2997 кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української етнології НДІУ Анотація. У статті проведено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблематики у наукових працях В. Барана, опублікованих ним у 1955-1991 рр. З'ясовано, що у тоталітарну добу гуманітарна наука перебувала під потужним контролем комуністичної влади, яка
more » ... тичної влади, яка вимагала від радянських вчених сповідувати марксизм-ленінізм, виконувати всі завдання режиму й не відхилятися від ідеологічної матриці, це стосувалося дотримування ними теорії стадіального розвитку людства, існування у Давній Русі так званої давньоруської народності тощо. Показано, що етногенез слов'ян та їх етнокультурний розвиток перебували серед пріоритетних напрямків радянської археології, тому В. Баран зі своїми слов'янознавчими зацікавленнями був постійно задіяний, але попри ідеологічний тиск уникав зайвої кон'юнктури і надавав перевагу виваженій дослідницькій праці, це стосувалося як дещо заполітизованої черняхівської проблематики зокрема, так і слов'янського етногенезу загалом. З'ясовано, що науковцю не завжди вдавалося втримати незалежну позицію, тому він змушений був підтримувати концепт існування єдиної давньоруської народності. Так, у деяких своїх текстах, але саме в тих, які набули найбільшого суспільного розголосу, зокрема у колективній монографії «Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период», В. Баран обстоював існування давньоруської народності у часи функціонування першої східнослов'янської держави -Давньої Русі. Доведено, що В. Барану, фундатору Київської наукової школи славістів, та його колегам-однодумцям вдалося створити власну, якісно нову концепцію слов'янського етногенезу, засадничим підґрунтям якої було положення про автохтонність слов'янства між Дніпром і Одрою. Встановлено, що в результаті складних етнокультурних, соціальних і етнополітичних процесів, у яких були залучені низка культур і культурних груп Південно-Східної і Центральної Європи І-IV ст., наприкінці IV-V ст. твориться ранньосередньовічна празько-корчацька культура. Ключові слова: Україна; українці; В. Баран; українознавство; етногенез слов'ян; етнокультурні та етногенетичні студії. © Фігурний Ю., Шакурова О. * Ця стаття є першою публікацією із низки запланованих праць, присвячених вивченню етнокультурної та етногенетичної проблематики у науковому доробку Володимира Даниловича Барана. Українознавство №2 (67) 2018 Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні... Annotation. The article analyzes the ethnocultural and ethnogenetic issues in the works of V. Baran, published by him in 1955Baran, published by him in -1991 It was found that during the totalitarian era, humanitarian science was under the powerful control of communist power, which required from the Soviet scientists to profess Marxism-Leninism and fulfil the tasks of the regime without deviating from the ideological matrix. This also concerned the observance of the theory which stipulated the stadial development of the mankind, the existence of the so-called ancient Rus nationality, etc. It is shown that the ethnogeny of Slavs and their ethnocultural development were among the priority directions of Soviet archaeology; therefore, V. Baran, with his interests in Slavs, was constantly involved in the research, but despite ideological pressure, avoided unnecessary conjuncture in favour of a well-considered scientific work. This referred to as somewhat politicized Cherniakhiv problems so Slavic ethnogeny in general. It is established that the scientist did not always manage to maintain his independent position; thus, he was forced to support the concept of the existence of the unified Ancient Rus nationality. In some of his texts, particularly in those that had gained the greatest publicity (
doi:10.30840/2413-7065.2(67).2018.142236 fatcat:isysevx4qzhmrj6naphgfpny74