The Role of Animals in Travels Creation and Their Logistic
Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji

Jadwiga Berbeka
2016 Ekonomiczne Problemy Turystyki  
Słowa kluczowe zwierzęta, ruch turystyczny, doświadczenie. Streszczenie W artykule przeprowadzono kompleksową analizę generowania ruchu turystycznego przez chęć oglądania zwierząt bądź wchodzenia w interakcje ze zwierzętami, jak również omówiono udział zwierząt w logistyce ruchu turystycznego. W warstwie teoretycznej przywołana została problematyka doświadczenia, integralny element ekonomii doświadczeń, jako podstawowa przesłanka dążenia turystów do kontaktów ze zwierzętami. Nawiązano także do
more » ... Nawiązano także do koncepcji Mossberg "przestrzeni doświadczenia" (experiencescape) oraz aktora-sieci Callona i Latoura. Opracowanie ma charakter przeglądowy. Celem artykułu była analiza następujących zagadnień: -zwierzęta jako motyw wyjazdu turystycznego, z wyszczególnieniem: oglądania, spotkania (bezpośredni kontakt), polowania, wędkarstwa, fotografii; -faunistyczne atrakcje turystyczne; w tym atrakcje kulinarne; -zwierzęta jako zagrożenie ruchu turystycznego: bezpośrednie i pośrednie; -zwierzęta jako czynnik ograniczający zagrożenia w ruchu turystycznym; -zwierzęta jako środek transportu. Dyskusja i ocena zjawisk została przeprowadzona na podstawie kwerendy literatury i źródeł wtórnych w języku polskim i angielskim oraz obserwacji uczestniczącej autora. Sformułowano kierunki przyszłych badań empirycznych, których rezultaty mogą być przydatne w zarządzaniu ruchem turystycznym. Wprowadzenie Uczestnicy ruchu turystycznego mają wobec oferowanych produktów coraz wyższe oczekiwania. Sprostanie im wymaga od podażowej strony rynku wiedzy psychologicznej, socjologicznej, marketingowej, także geograficznej i przyrodniczej, jak również kreatywności, innowacyjności
doi:10.18276/ept.2016.1.33-16 fatcat:zgfmrgzbkvcktprjaruiejpd7i