Mykola's Shlemkevich philosophical system and its relevance to Ukrainians outlook formation

Mariia Grynenko
2016 Cхід  
УДК 94 (477) + 32 ГРИНЕНКО МАРІЯ, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка ФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА І ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНЦІВ Стаття містить аналіз основних філософських праць Миколи Івановича Шлемкевичафілософа, публіциста, громадсько-політичного діяча, дійсного члена НТШ і УВАН, дослідника історії української культури. Акцентовано на системності філософської спадщини мислителя, її структурній і методологічній спільності.
more » ... ній спільності. Розглянуто основні напрями наукових досліджень М. Шлемкевича й більш детальноскладений ним психоетнічний портрет сучасного українця в працях "Загублена українська людина" та "Українська синтеза чи українська громадянська війна", що стали підсумком інтелектуальних пошуків ученого. Ключові слова: Микола Шлемкевич; світогляд; творчі сили; синтеза; творча спадщина. Постановка проблеми. Сьогодні актуальним є питання системного дослідження української філософії й цілком зрозумілим є підвищення інтересу до її чільних представників. Філософська спадщина Миколи Івановича Шлемкевичафілософа, публіциста, громадськополітичного діяча, дійсного члена НТШ і УВАН, дослідника історії української культури, зокрема, літератури та філософіїзалишається мало розробленою. Почасти тому, що його роботи були надруковані в різних виданнях, під псевдонімами, що багато думок Микола Іванович висловлював у промовах, в основному через те, що на нього за радянських часів був навішений ярлик "націоналіста", а це, зрозуміло, не сприяло дослідженню його творчості в СРСР. Те, що роботи Миколи Івановича складають філософську систему, є очевидним фактом, адже вони об'єднані структурною та методологічною спільністю. Провідною темою його філософських шукань були такі базисні філософські категорії, як "істина", "справедливість", "свідомість". У своїх філософських та історико-філософських працях він порушував питання самоусвідомлення людиною себе, свого місця в соціумі, розглядав проблему типологізації, вимальовував психоетнічний портрет сучасного українця, намагався знайти наукове підґрунтя для можливості подальшого цивілізованого й демократичного розвитку українського народу. Стан вивчення проблеми. На сьогодні існують поодинокі присвячені творчості М. Шлемкевича розвідки, але вони не носять системного характеру. Побіжний опис його праць здійснила Наталія Бурачок у своїй статті "Наукова спадщина Миколи Шлемкевича" [1]. У цій праці вона коротко описує основні віхи життя й робить побіжний огляд основних публіцистичних і філософських робіт М. Шлемкевича, зазначає важливість його праць для сучасних дослідників і широкого загалу. Також на увагу заслуговує робота Олександра Кульчицького "Введення в проблематику сутності філософії" [2]. Ця робота є описом і поясненням до праці М. Шлемкевича "Сутність філософії", виданої через 15 років по смерті філософа (власне, О. Кульчицький виступає упорядником до 2 видання 1949 року -Г. М.). Існує ще ряд праць, як-то: "Соціологічна спадщина Миколи Шлемкевича" Іллі Витановича, "Микола Шлемкевич зблизька" Ярослава Заремби, "Проблема позитивізму в тра-
doi:10.21847/1728-9343.2016.2(142).62665 fatcat:g7mzq7eauvho5c52znzw4vh6sy