YALIN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEN MAVİ YAKALILARIN MOTİVASYON, İŞ TATMİNİ VE YETENEK YÖNETİMİ ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Tahir AKGEMCİ, Mehmet Ali CANBOLAT, Serap KALFAOĞLU
2020 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Karaman ili imalat sektöründe faaliyet gösteren iki farklı fabrikada çalışan işgörenlerin yalın yönetim, motivasyon, iş tatmini ve yetenek yönetimi algılarının belirlenmesi amacıyla kesitsel tipte, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan bu araştırma, 199 mavi yakalı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama formu olarak demografik bilgileri içeren 5 soru, yalın yönetim bilgi sahipliğini sorgulayan 1 soru, Minnesota doyum ölçeği, motivasyon ölçeği, yetenek yönetimi
more » ... enek yönetimi algısı ölçeği ve yalın yönetim algısı ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için SPSS yazılımında tanımlayıcı istatistikler ve ANOVA, K. Wallis, T-testi, Korelasyon analizleri ile değerlendirme yapılmış, ileri analiz için Bonferroni testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; ölçekler ile yaş, eğitim durumu ve iş tecrübesi arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet ve medeni durumun iş tatmini ile arasında anlamlı farklılık bulunmadığı ve ölçek puanlarının korelasyonuna göre ölçekler arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunduğu saptanmıştır.  Prof. Dr. Abstract This research, planned as a descriptive and correlational in a cross-sectional type, has been applied on a total of 199 blue collar employees working in two different manufacturing factories in Karaman province, in order to determine whether there are relationships between lean management, motivation, job satisfaction and talent management perceptions. In the search, 5 questions including demographic information, 1 question for lean management knowledge, the scale of Minnesota satisfaction, motivation, talent management perception and lean management perception have been applied as data collection form. The data obtained were analyzed via SPSS program for descriptive statistics and ANOVA, K. Wallis, T test and Correlation analyzes and Bonferroni test was used for further analysis. There have been found significant results between the scales and age, education and work experience according to the search findings. There hasn't been a significant difference between sex and marital status and job satisfaction. However, there has been a positive and significant correlation among scales according to the scores.
doi:10.11616/basbed.v20i53206.619218 fatcat:hczqwrauzfgerorx62iwot2qj4