Modelling system development of risky industry on world experience base

Олена Тимофіївна Поліщук, Олександр Анатолійович Поліщук
2017 Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu. Ekonomìčnì Nauki  
О.Т. Поліщук, к.е.н., доц. Донецький національний університет ім. В.Стуса О.А. Поліщук, к.е.н., доц. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду Венчурне інвестування -це особлива форма фінансування, пов'язана з утворенням та стимуляцію зростання малих та середніх підприємств, що характеризуються високою діловою активністю та потенціалом отримання прибутку, вищого за середній. Головною ознакою венчурного
more » ... венчурного фінансування є те, що його не ототожнюють із кредитом, а розглядають як пайовий внесок в статутний капітал венчура. Венчурний бізнес є однією з найважливіших складників інноваційного процесу та перспективним механізмом економічної стабілізації держави, феномен розвитку якою пов'язаний з пріоритетним розвитком високотехнологічних та ризикованих галузей. Також венчурні інвестиції можуть стати одними із альтернативних джерел фінансування і розвитку бізнесу в Україні, ефективним джерелом фінансового забезпечення наукових розробок та перетворення їх на конкурентоспроможний продукт, що є дуже важливим в зовнішньоекономічній торгівлі України на шляху до євроінтеграції. Адже, завдяки венчурному капіталу з малих інноваційних компаній виросли такі гіганти, як HP, Microsoft, Apple, Oracle, Yahoo, Amazon, Google, Intel та ін. У статті досліджується тенденції та динамічні характеристики венчурного бізнесу. Розглянуті засоби стимулювання розвитку венчурного бізнесу у США. Висвітлені фактори неможливості страхових компаній, банків, пенсійних фондів бути інвесторами. Розроблена багатоваріантна модель трансформації структури економіки в контексті інноваційних змін та регуляторної політики. Систематизовані чинники, що визначають привабливість галузі для венчурного інвестування. Розглянуті чотири сценарії розвитку венчурної індустрії в Україні, та складена матриця їх розвитку. В Україні, потенціал венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності використовується недостатньо. Це в основному пояснюється неефективністю діючих механізмів його державної підтримки. З метою подолання такого стану речей, необхідно переглянути принципи державного сприяння розвитку цього виду підприємництва, зосередивши увагу на впровадженні довгострокових пріоритетів державної інноваційної політики, систематичному використанні різних форм і методів державного регулювання відповідної діяльності. На цьому ґрунті створюються можливості забезпечення цілеспрямованості такого роду підтримки, послідовність впровадження заходів для її реалізації. В Україні на сьогоднішній день потенціал венчурного підприємництва в сфері інвестиційноінноваційної діяльності використовується недостатньо. Це в основному пояснюється неефективністю діючих механізмів його державної підтримки. На відміну від зарубіжної практики господарювання, де перелік відповідних заходів державного сприяння досить широкий, в нашій країні розвиток венчурного підприємництва стимулюється переважно шляхом надання податкових пільг. З метою подолання такого стану речей, необхідно переглянути принципи державного сприяння розвитку цього виду підприємництва, зосередивши увагу на впровадженні довгострокових пріоритетів державної інноваційної політики, систематичному використанні різних форм і методів державного регулювання відповідної діяльності. На цьому ґрунті створюються можливості забезпечення цілеспрямованості такого роду підтримки, послідовність впровадження заходів для її реалізації. Запропоновані заходи дозволять активізувати інноваційну діяльність в Україні, сприятимуть розвитку високотехнологічних виробництв, а також підвищенню конкурентоспроможності. Щоб забезпечити міцні позиції у світовій економіці, завдання створення інноваційної конкурентоспроможної продукції повинно бути винятковим об'єктом уваги приватних підприємств і держави. Ключові слова: інвестиції; венчурні інвестиції; венчурний бізнес; залучення коштів; інвестиційна привабливість; сценарії розвитку. Постановка проблеми. Венчурний бізнес є однією з найважливіших складників інноваційного процесу та перспективним механізмом економічної стабілізації держави, феномен розвитку якою Поліщук Олена Тимофіївна -кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету ім. В.Стуса. Тел.: (097) 722-88-54. Поліщук Олександр Анатолійович -кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Тел.: (067) 921-10-95.
doi:10.26642/jen-2017-4(82)-103-110 fatcat:axbpmts7jvhefp3vt22w6fxqsm