Collapsibility, composition, and microstructure of loess in China

Zhen Liu, Fengyin Liu, Fuli Ma, Mei Wang, Xiaohong Bai, Yonglai Zheng, Hang Yin, Guoping Zhang
2016 Canadian geotechnical journal (Print)  
doi:10.1139/cgj-2015-0285 fatcat:ikrkws27mvdzrjefokt2ozvkt4