Analiza skutków wdrożenia specustawy jako procedury przygotowania inwestycji drogowych w Polsce

Mieczysław Połoński, Katarzyna Zawadewicz
2017 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM - Architectura Budownictwo  
STRESZCZENIE Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uzyskano dostęp do znacznych środków finansowych, m.in. na rozbudowę infrastruktury drogowej. Jedną z barier ograniczających wykorzystanie tych środków są procedury prawne związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji. W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego w tym zakresie Sejm uchwalił specjalny akt prawny nazywany popularnie specustawą drogową. Wszedł on w życie w 2003 roku i będzie obowiązywał do 2023 roku. Ponieważ
more » ... 023 roku. Ponieważ akt ten obowiązuje już ponad 10 lat, w artykule przeanalizowano skutki jego działania, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Stwierdzono, że ustawa jest niezbędnym narzędziem prawnym do szybkiej realizacji sieci dróg w Polsce. Jest ona chętnie, skutecznie oraz maksymalnie wykorzystywana w procesie przygotowania i realizacji tych inwestycji. Kumulacja kilku postępowań administracyjnych w jednym daje inwestorom wiele możliwości prawnych sprawnej i szybkiej realizacji tych obiektów. Jednak zawarte w niej uproszczenia proceduralne podnoszą ryzyko popełnienia błędu, powodującego trudne do odwrócenia skutki zarówno techniczne, jak i prawne. Głównymi problemami przy stosowaniu specustawy jest wysokość wypłacanych odszkodowań za przejęte tereny oraz próby wywłaszczenie ponad zakres niezbędny i konieczny dla realizacji planowanej inwestycji drogowej. Słowa kluczowe: specustawa drogowa, inwestycje drogowe, przygotowanie inwestycji, proces inwestycyjny, prawo budowlane WSTĘP Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych prawie zawsze jest procesem żmudnym, wymagającym dużego nakładu czasu i środków finansowych (Połoński, red., 2009; Sobotka, Jaśkowski, Czarnigowska, Pawluś i Wałach, 2014) . Dotyczy to zwłaszcza inwestycji liniowych, przecinających znaczną liczbę działek, o różnym stanie prawnym, uzbrojeniu technicznym, warunkach środowiskowych itp. Z drugiej strony istnieje olbrzymie oczekiwanie społeczne na szybką i sprawną realizację tych inwestycji, niezbędnych do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju. Konieczność przyspieszenia tych prac związana jest również z ograniczonym czasowo horyzontem dostępu do dotacji z funduszy europejskich. Analizując przebieg procesu inwestycyjnego w latach ubiegłych, zauważono, że jedną z głównych barier ograniczających tempo realizacji inwestycji drogowych są uregulowania prawne, dotyczące przeprowadzania wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę procedur administracyjnych.
doi:10.22630/aspa.2017.16.1.03 fatcat:upvnfcpjdjdnlmiydggnqmuboy