Bireysel Farklılıklar Kapsamında Çevrimiçi Öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir Derleme

Hale ILGAZ
2018 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi  
Online learning has been offering practical, efficient and effective solutions for reaching out big groups of learners in terms of learning and education. In these environments, where the participants have distinct properties, although the contents have been diversified, it has been represented with the assumption of ideal user. These environments consist many people who have very distinct properties from each other. Even if the presented content has been diversified, mostly it is designed for
more » ... it is designed for the ideal user. However, every person has some individual characteristics, which can be natal and acquired in time. These individual differences are important in order to provide effective learning experiences in learning environments. In this context when the e-learning studies analyzed it can be seen that there are several studies, which focused on individual differences. In these studies, the effects of the variables such as personal traits, cognitive characteristics, and prior learning experiences on individuals' academic success, motivation, participation levels, and staying on system, and the relationships had been analyzed. The main objective of this study is conducting a systematic review with the aim of identifying which individual differences studied and their relationships with other variables between 2010-2017 years. In this context, researcher defined review criteria (keywords, selection criteria, method) and conducted review process. According to search results, 38 research articles have been included in this study. Prominent results show that cognitive differences have been worked less in comparison with the other variables in terms of individual differences perspective, while the most worked variables are demographic variables and personal traits. ÖZ: Çevrimiçi öğrenme aynı anda büyük kitlelere ulaşmada, eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmede etkili, hızlı ve verimli çözümler sunabilmektedir. Birbirinden farklı özelliklere sahip katılımcıların bulunduğu bu ortamlarda bireylere çeşitlendirilmiş olsa da ideal kullanıcı varsayımına göre içerik türleri sunulmaktadır. Oysaki her birey doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı bir takım özelliklere sahiptir. Bu bireysel farklılıklar da öğrenme ortamlarında etkili öğrenme deneyimleri sağlayabilmek adına önemlidir. Bu bağlamda alanyazın incelendiğinde de bireysel farklılıkları odağına alan birçok e-öğrenme çalışması olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda kişilik özellikleri, bilişsel özellikler, geçmiş öğrenme deneyimleri gibi sıralanabilen bu değişkenlerin bireylerin akademik başarılarına, motivasyonlarına, katılım düzeylerine ve sistemde kalmalarına olan etkileri ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı sistematik bir alanyazın taraması gerçekleştirilerek, 2010-2017 yılları arasında yayınlanan çalışmalara konu olan bireysel farklılıkların belirlenmesi ve bu farklılıkların hangi değişkenlerle incelendiğinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda belirlenen alanyazın tarama kriterlerine göre (anahtar kelimeler, seçim kriterleri, yöntem) ISI Web of Knowledge, Ebscohost, Scopus ve JSTOR veritabanlarında taramalar gerçekleştirilmiş olup 38 makale çalışmaya dahil edilmiştir. Öne çıkan bulgular bireysel farklılıklar bağlamında bilişsel özelliklerin diğer değişkenlere oranla daha az incelendiğini gösterirken en fazla incelenen değişkenlerin demografik değişkenler ve kişilik özellikleri oldukları bulunmuştur. Anahtar kelimeler: bireysel farklılıklar, e-öğrenme, sistematik derleme.
doi:10.30831/akukeg.407289 fatcat:uyj57rgwx5bwpj7hcit355qciq