Extended statute of limitations: Divergent jurisprudence of the Supreme Court (of Cassation) and the opinion of the Constitutional Court
Privilegovani rok zastarelosti - neujednačena praksa Vrhovnog (kasacionog) suda i stav Ustavnog suda

Marija Draškić
2020 Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu  
Redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Srbije u periodu 2007-2016. godine, maja@ius.bg.ac.rs. 1 Ustav je stupio na snagu 8. novembra 2006. godine. Videti Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS 98/2006, čl. 170.
doi:10.5937/analipfb2002200d fatcat:nkxjcdhflvh4njnqrhrwecporm