APPLICATION OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED FROM PEELS OF ORANGES AS A PARTIAL SUBSTITUTE OF FLOCCULANT
ZASTOSOWANIE OLEJKU ETERYCZNEGO EKSTRAHOWANEGO ZE SKÓREK POMARAŃCZY JAKO CZĘŚCIOWEGO SUBSTYTUTU FLOKULANTA

Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch
2016 Inżynieria Ekologiczna  
STRESZCZENIE W pracy podjęto próbę określenia optymalnych warunków prowadzenia procesu mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych oraz zmniejszenia nieprzyjemnych zapachów wydzielających się podczas tego procesu. Proces odwadniania komunalnych osadów ściekowych prowadzono w laboratoryjnej wirówce sedymentacyjnej typu MPW-350. Jako nadawę do procesu mechanicznego odwadniania zastosowano rzeczywisty ustabilizowany w wyniku fermentacji metanowej osad czynny, pobrany z Oczyszczalni
more » ... ków Jamno. Proces odwadniania wspomagany był flokulantem kationowym o nazwie handlowej Praestol 855BS o stężeniu rzeczywistym roztworu 0,3% oraz olejkiem eterycznym z pomarańczy, który wyprodukowano ze skórek pomarańczy w procesie destylacji parą wodną. Wartościami stałymi procesu odwadniania były: pH, temperatura, barwa, struktura, zapach, zawartość wody oraz zawartość suchej masy. Parametrami zmiennymi niezależnymi procesu odwadniania były: czas wirowania w zakresie 1-10 min, prędkość wirowania w zakresie 1000-3000 obr/min oraz dawka mieszaniny w proporcji flokulant Praestol 855BS (79%) + olejek eteryczny z pomarańczy (21%) w zakresie 0-48 ml/dm 3 . Ocenie poddano: zawartość wody w osadzie, zawartość suchej masy w odcieku oraz czas utrzymywania się zapachu olejku w osadzie. Przeprowadzone badania wykazały, że olejek eteryczny z pomarańczy może być stosowany jako częściowy substytut flokulanta Praestol 855BS w procesie sedymentacji odśrodkowej. Olejek eteryczny z pomarańczy w dużym stopniu zmniejsza nieprzyjemne zapachy, które wydzielane są z osadów podczas ich mechanicznego odwadniania. Zaleca się do aplikacji dawkowanie równoczesne obydwu odczynników wspomagających, tj. flokulanta Praestol 855BS 79% oraz olejku eterycznego z pomarańczy 21% udziału objętościowego. Słowa kluczowe: osady ściekowe, odwadnianie, zawartość wody w osadzie, zawartość suchej masy w odcieku, olejek eteryczny z pomarańczy, flokulant. ABSTRACT The study attempts to determine the optimum conditions of the process of mechanical dewatering of municipal sewage sludge and reduction of odours emitted during this process. The process of dewatering of municipal sewage sludge was carried out using laboratory sedimentation centrifuge of MPW-350 type. Municipal sewage sludge stabilized during anaerobic digestion, taken from Wastewater Treatment Plant Jamno. The dewatering process was aided by cationic flocculant Praestol 855BS of real solution concentration 0.3% and essential oil from orange, which was extracted from orange peels in the process of steam distillation. Constant parameters of dewatering process were: pH, temperature, colour, texture, smell, water content and dry matter content. Independent variables of dewatering process were: centrifugation time (in the range 1-10 min), centrifugation speed (in the range 1000-3000 rotations/min) and dose of mixture of flocculant Praestol 855BS (79%) + essential oil of orange (21%) in the range 0-48 ml/dm 3 . Water content in the sludge after the process, dry matter content in the effluent and the duration of the smell of oil in the sediment were determined. Studies showed that the essential oil from orange may be used as a partial substitute of flocculant Praestol 855BS in the process of centrifugal sedimentation. Essential oil of orange significantly reduces unpleasant odours which are emitted from sludge during mechanical dewatering. Simultaneous application of both reagents, ie. flocculant Praestol 855BS 79%, and essential oil of orange 21% of volume is recommended. Keywords: sewage sludge, dewatering, water content in sludge, dry matter content in the effluent, essential oil from orange, flocculant.
doi:10.12912/23920629/62854 fatcat:w22kr7bmonhgnoewehwimezxva