Diagnosis of Water Transport Safety State and System

Hajduk Jerzy
2008 Journal of KONBiN  
The diagnosis of water transport safety concerns marine transport conducted in Polish marine areas and inland fairways. Marine shipping is subject to safety regulations of the International Maritime Organisation, the European Union and domestic regulations. Its specificity concerns mainly transit traffic in the Baltic Sea, where the traffic is not supervised, and the effects of a sea disaster may be felt in the Polish coast. Streszczenie: Diagnoza bezpieczeństwa transportu wodnego dotyczy
more » ... dnego dotyczy transportu morskiego prowadzonego na polskich obszarach morskich i transportu śródlądowego prowadzonego na śródlądowych drogach wodnych. Żegluga morska podlega przepisom bezpieczeństwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Unii Europejskiej i krajowym. Jej specyfika dotyczy w dużej mierze ruchu tranzytowego na Morzu Bałtyckim, gdzie ruch nie jest nadzorowany, a skutki katastrofy morskiej mogą być odczuwalne na wybrzeżu polskim. Słowa kluczowe: transport wodny, bezpieczeństwo żeglugi
doi:10.2478/v10040-008-0031-9 fatcat:ttm3cftjrrcj3ljxiwj7lawqm4