Zaštita bibliotečke građe *** Preservation of library materials

Mr Polimac
unpublished
Sažetak: Hiljadama godina, od pojave pisma i pi-sanih dokumenata, biblioteke su čuvale i štitile zabi-lježeno pamćenje generacija, a to čine i danas. Na-predak civilizacije prati i neprestano usavršavanje sredstava i materijala za pisanje. Danas, biblioteke čuvaju dokumenta iz prošlosti, pisanu baštinu, ali se njihovi fondovi obogaćuju i velikom količinom sa-vremenih izdanja koji su produkt velikog naučnog i tehnološkog razvoja čovječanstva. Statistika pokazuje da je u prva dva mjeseca 2015.
more » ... ine u svijetu publi-kovano preko 470 hiljada novih knjiga, a samo u jed-nom danu preko 4.300. Prema svjetskim statistikama, dnevno, u opticaju je preko 300 miliona primjeraka novina. U svijetu je preko 3 milijarde korisnika inter-neta, a dnevno se obavi preko 2 milijarde i 650 mili-ona pretraživanja na Googleu. Pred bibliotekama je veliki izazov kako postupati i štititi bibliotečku građu da bi bila sačuvana za buduće generacije, a istovre-meno odgovoriti svom prevashodnom zadatku-uči-niti informaciju dostupnom svakom pojedincu, što je postulat savremenog demokratskog društva. Ključne riječi: biblioteke, pisana baština, zaštita pi-sane baštine, demokratsko društvo Abstract: Lasting very long, from phenomenon of alphabet and written documents, libraries preserved historical memory and they do that nowadays. Permanent improvement of stationary follows improvement of civilisation. Nowadays, libraries preserve library materials, written heritage, but their collections receive many current editions which are products of great scientific and technological development of mankind. Statistics presented that more than 470 thousand new books published at the world during two first months in 2015 and more than 4.300 in only one day. According to world statistics, daily, more than 300 million of periodicals are published. There are more than 3 milliard of internet users and more than 2 milliard and 650 million of searchings on Google. There is a great challenge in front of libraries, how preserve library materials for next generations and at the same time, answer-information must be acce-ssed for every user, which is postulate of currant democratic society. Zaštita pisanih dokumenata-definicije Zaštita bibliotečke i arhivske građe obuhvata: smje-štaj i čuvanje građe u spremištima, kadrovsku politiku i postupke, tehnike i metode čuvanja bibliotečke i ar-hivske građe i informacija koje one sadrže. IFLA (International Federation of Library Association) pod pojmom "zaštite" podrazumijeva sva uprav-na, administrativna i kadrovska pitanja bitna za čuva-nje i dobrobit bibliotečkih zbirki. Preventivna zaštita osigurava optimalne uvjete ču-vanja bibliotečke i arhivske građe s ciljem da uspori procese prirodnog starenja materijala od kojih je sa-stavljena pisana baština. Preventivna zaštita podrazu-mijeva zaštitu građe i tokom korišćenja u čitaonici, zaštitu tokom transporta građe izvan ustanove, kao i brigu o njoj na izložbama i drugim manifestacijama. Preventivne mjere zaštite poduzimaju se i za slučaj krađe i prirodnih katastrofa i ratova. Zaštita izvorne pisane baštine prenošenjem na dru-ge medije (preformatiranje) postaje sve popularnija. Preformatiranje omogućava očuvanje izvornog doku-menta od mehaničkih oštećenja i prekomjernog ko-rišćenja. Novi format ujedno predstavlja sigurnosnu kopiju izvornika i omogućava veću dostupnost inte-lektualnom sadržaju izvornog dokumenta, a dostu-pnost informacijama je imperativ savremenog doba. Tehnike preformatiranja su fotokopiranje, mikrofil-movanje, digitaliziranje. Digitalizacija: snimanjem pomoću digitalne kamere ili skeniranjem dobiva se elektronska slika u binar-nom digitalnom kodu. Slika se može vidjeti na zaslo-nu kompjutera, pohraniti na magnetnom i optičkom mediju i ispisati na papiru. Prednosti digitalizacije se ogledaju u bržoj dostupnosti informacijama, lakšem pretraživanju dokumenata (automatsko pretraživa-nje), a krajnji cilj je ostvarenje vizije "biblioteka bez zidova".
fatcat:b3nnwo3e6zcjdfpgeujyxaotw4