Effect of Hydrogen on the Magnetism and Its Solubility in Ferromagnetic Nickel

Jing-Zhi Yu, Qiang Sun, Qian Wang, Yoshiyuki Kawazoe
1999 Materials Transactions JIM  
doi:10.2320/matertrans1989.40.1244 fatcat:4ibtavdo7ra3jjwy7ql3zgxa3y