Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikału z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu

Wincenty Urban
1961 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
Rękopiśmienne księgi liturgiczne należą niewątpliwie do ciekawych źródeł badania religijnej przeszłości każdego narodu. W naszym kon kretnym temacie chcemy się zająć pontyfikałem z r. 1435. Pontyfikał stanowi księgę liturgiczną, używaną przy funkcjach bi skupich w łączności ze Mszą św. *. Jest on więc przeznaczony dla bisku pów, aby według niego mogli spełniać czynności wynikające, z ich urzędu. Księga ta zawiera formuły poświęceń, dokonywanych przez biskupa, szafarstwa. sakramentów świętych
more » ... amentów świętych (bierzmowania, kapłaństwa) i wszel kiego rodzaju konsekracji1 2. Ponieważ księgi liturgiczne Kościoła dają nam najlepsze wyjaśnienia na temat głębi życia wewnętrznego i istoty 1 Por. A. S1 e u m e r, Liturgisches Lexikon, Limburg an der Lahn 1916, s. 245. 2 Ant. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, Płock 1905, III, s. 12 i 136.
doi:10.21906/rbl.2823 fatcat:5umo3ejjr5e7dd3e4if5ca7meu