Distal splenorenal shunt with partial spleen resection

Predrag Gajin, Bozina Radevic, Dragoslav Nenezic, Nenad Ilijevski, Rada Jesic-Vukicevic, Djordje Radak
2007 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Uvod Sin dromhi per sple ni zmaječe stakom pli ka ci japort nehi per ten zi je.Ci to pe ni jauhi per sple ni zmuje,presve ga,iza zva nasple no me ga li jom.Dis tal nisple no re nal nišant(DSRŠ)Vo ren(War ren)spar ci jal nomre sek ci jomsle zi nejeori gi na lanhi rur škime todči jijesmi saoure gu li sa wuci to pe ni jesma we wemuve ća nogtki vasle zi ne. Ciq ra da Ciqis tra ži va wajebiodasepo re đe wemmor bi di te taimor ta li te taugru pibo le sni kale če nihDSRŠspar ci jal nomre sek ci jomsle
more » ... nomre sek ci jomsle zi neuod no sunagru pubo le sni kale če nihsa moDSRŠpro ve ripred nostDSRŠspar ci jal nomre sek ci jomsle zi neuko ri go va wusin dro mahi per sple ni zma. Me tod ra da Upe ri o du19952003.go di neuIn sti tu tuzakar di o va sku lar nebo le sti"De di we"uBe o gra duope ri sanje41bo le snikzbogsin dro mahi per sple ni zmaiezo fa gu snihva ri ko zi te taiza zva nihport nomhi per ten zi jom.Pr vugru puječi ni lo11mu ška ra caide vetže na,pro seč nesta ro stiod42,3go di ne,ko ji majeura đenDSRŠspar ci jal nomre sek ci jomsle zi ne.Dru gugru puječi ni lo13mu ška ra caiosamže na,pro seč nesta ro stiod49,4go di ne,kodko jihjepri me wensa moDSRŠ. Kodsvihbo le sni kajeura đe naen do sko pi ja,pro ce we nave li či naezo fa gu snihva rik sa,za be le že nasupret hod nakr va re wa ien do skop skale če wa.Ve li či nasle zi nejeoce we naul tra so no graf ski,kom pju te ri zo va nomto mo gra fi jomiliscin ti gra fi jom.Kodsvihbo le sni kajeura đe naan gi o gra fi ja.Za be le že nesuvred no stitrom bo ci ta,le u ko ci taihe mo glo bi na.To kom ipo sleope ra ci jesuutvr đe ni:na dok na dekr viikrv nihde ri va ta,kom pli ka ci jeibrojda napro ve de nihnabol nič komle če wupo sleope ra ci je.Bo le sni cisukon tro li sa nime secda na,kaoigo di nuda napo sleope ra ci je. Re zul ta ti Upr vojgru pijepo sleope ra ci jekodsa mojed nogbo le sni kadi jag no sti ko va nasple no me ga li ja(5%),dokjeudru gojgru pibi lo13bo le sni kasovimpo re me ća jem(68%).Sred wavred nostbro jatrom bo ci taupr vojgru pipreope ra ci jebi laje51,6±18,3×10 9 /l,apo sleope ra ci je118,6±25,4×10 9 /l,dokjeudru gojgru pipreope ra ci jebi la67,6±22,8×10 9 /l,apo sleope ra ci je87,8±32,1×10 9 /l.Po re đe wempo sto pe ra ci o nesple no me ga li jeutvr đe nojedapo sto jista ti stič kizna čaj naraz li kaiz me đupr veidru gegru pe(p<0,05),apo re đe wembro jatrom bo ci tapo sleope ra ci jeutvr đe nojedapo sto jivi so kosta ti stič kizna čaj naraz li kaiz me đudvegru peis pi ta ni ka(p<0,01). Za kqu čak DSRŠspar ci jal nomre sek ci jomsle zi nejepo uz danme todhi rur škogle če wahi per sple ni zmaide kom pre si jeezo fa gu snihva rik saiza zva nihport nomhi per ten zi jom,ko ji,uod no sunaDSRŠ,imapred nostuko ri go va wuhi per sple ni zma. Kquč ne re či:re sek ci jasle zi ne;hi per sple ni zam;dis tal nisple no re nal nišant(War ren)
doi:10.2298/sarh0706293g pmid:17633315 fatcat:cem4o37mhzhodafnt6iiih24jm