OSMANLI DEVRİNDE TÜRK HADİSCİLERİ TARAFINDAN YAZILAN USULÜ HADİS ESERLERİ, RİSÂLELERİ VE NUHBETÜ'L-FİKER ÜZERİNE YAPILAN ŞERH VE TERCÜMELER

Sadık Cihan
1976 Zenodo  
Hadisle ilgili eserler üzerinde İslam aleminde oldukça geniş çalışmalar yapılmıştır.Halbuki Osmanlı Devri Türk hadiscileri tarafından yapılan çalışmalar hakkında araştırmalar yok denecek kadar azdır. Osmanlı devri bu yönüyle bize karanlık kalmaktadır. Bu boşluğu kısmen doldurmak için bu devirde, hadis ilimlerinin bir kolu olan usul-ü hadise ait ne gibi eserler yazıldığını araştırma zaruretini duydum. Tabiatiyle altı asırlık imparatorluk devresinde bu mevzu ile ilgili bütün eserleri tesbit etmek
more » ... erleri tesbit etmek ve derinlemesine bir araştırma yapmak ancak uzun bir mesainin neticesi olabileceği tabiidir. Benim yapmış olduğum araştırma belki bu mevzuun biraz olsun aydınlanmasına vesile olacaktır.
doi:10.5281/zenodo.3345913 fatcat:wehpng6qjzd2djpm5szzrg5giu