Educational orders as a diversionary treatment model and their use in the practice of the Higher Public Prosecutor's Office and the High Court in Novi Sad

Tatjana Bugarski
2015 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Криминалитет малолетника непрестано заокупља пажњу опште и стручне јавности и на известан начин представља показатељ успешности или неуспешности свих мера којима се једно друштво брине о младима. Као посебно осетљивој категорији, малолетницима се у сваком друштву поклања посебна пажња и непрестано се изналазе нови и ефикаснији начини решавања кривичне ствари којима се најмање штете наноси малолетнику као учиниоцу кривичног дела, а постиже сврха која се огледа у јачању његове личне
more » ... у његове личне одговорности за своје поступке. У том смислу посебно место заузима примена васпитних налога који могу своју сврху да остваре само уколико постоји потпуна правна уређеност њихове примене (закон и подзаконски акти) и системски обезбеђена логистика. Изрицање и примена васпитних налога је директно везана за испитивање личности малолетника и овој проблематици је у раду посвећена посебна пажња. У раду се аутор бави васпитним налозима као диверзионим моделом поступања према малолетним учиниоцима кривичних дела, као и применом васпитних налога у пракси Вишег јавног тужилаштва и Вишег суда у Новом Саду. Кључне речи: кривични поступак, диверзиони поступак, васпитни налог, малолетник, испитивање личности. ----------1 Рад је настао као резултат истраживања и рада на Пројекту "Дете у породичном праву -компаративни и међународно-правни аспект" чији носилац је Правни факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, а који финансира Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој.
doi:10.5937/zrpfns49-8004 fatcat:nhjbf6a5ejesrkmo6mjpokvu34