Model spoljnotrgovinske politike Evropske unije

Predrag Bjelic
2003 Ekonomski Anali  
APSTRAKT: Jo{ prilikom osnivanja Evropske ekonomske zajednice (EEZ), prete~e Evropske unije (EU), 1958. godine, dogovoreno je da }e nova integracija biti cariska unija sa zajedni~kom carinskom tarifom prema tre}im zemljama ali da }e imati i zajedni~ku spoljnotrgovinsku politiku. Za predlaganje spoljnotrgovinske politike i njeno izvr{enje je odgovorna Evropska komisija. Me|utim, glavni subjekat u kreiranju spoljnotrgovinske politike ostaje Savet ministara kao jedini me-|udr'avni organ EU i
more » ... ni organ EU i glavni zakonodavni organ. Komisija je ovla{}ena da pregovara i zaklju~uje trgovinske ugovore u ime Unije sa tre}im zemljama. Ali u toku procesa pregovora Komisija se mora konsultovati sa Komitetom nadle'nim za spoljnotrgovinska pitanja ("Komitet 133") koji je pomo}ni organ Saveta ministara, a po zaklju~enju trgovinskog ugovora njega mora ratifikovati Savet ministara kako bi on postao punova'an. U procesu pregovora Komisija o rezultatima pregovora in-formi{e i Evropski parlament koji o toku pregovora upu}uje Komisiji svoje mi{ljenje, koje nema obavezuju}u snagu. ABSTRACT: When the European Economic Community, the forerunner of the European Union, was formed in 1958, it was agreed that the new integration would be a tarriff union with common tarrifs toward third countries, but also that it would have a common foreign trade policy. As the Union's executive body, the European Commission is responsible for proposing and implementing foreign trade policies. Ekonomski anali br 156, januar 2003. -mart 2003. 132 Predrag Bjeli} Predrag Bjeli} 3 U originalnom Ugovoru o osnivanju Evropske ekonomske zajednice, potpisanom 1957. godine Zajedni~ka spoljnotrgovinska politika bila je svrstana u poglavlje VII koje je obuhvatalo ~lanove sporazuma od 110. do 116. ali su pojedini ~lanovi ukinuti i redosled je promenjen brojnim izmenama sporazuma koje su usledile (Jedinstven evropski akt, Sporazum iz Amsterdama i sli~no). 4 Ugovori izme|u EU i tre}e zemlje. 5 Jörg Monar, odrednica "External Relations" u: Werner Weidenfeld and Wolfgang Wessels (editors) "Europe from A to Z -Guide to European Integration" European Commission and Institut für Europäische Politik, Office for Official Publications of the European Communnities, Luxemburg, 1997, pp. 145-150.
doi:10.2298/eka0356131b fatcat:slqevux3zvei7cagqlvduhnncu