Lider Üye Etkileşiminin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracı Rolü

Didem Öztürk Çiftci
2020 Business and Economics Research Journal  
Öz: Yapılan araştırmada, lider üye etkileşiminin işe adanmışlık üzerindeki etkisi ve psikolojik güçlendirmenin bu etki üzerindeki aracılık rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli çerçevesinde oluşturulan hipotezler, tekstil sektöründe çalışmakta olan 186 katılımcıdan anket yöntemi ile elde edilen veri seti ile istatistik analiz programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda lider üye etkileşiminin işe adanmışlık ve psikolojik güçlendirme üzerindeki,
more » ... e üzerindeki, psikolojik güçlendirmenin de işe adanmışlık üzerindeki etkisini gösteren sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ayrıca, araştırmanın ana hipotezinde de ifade edilen, lider üye etkileşiminin çalışanların işe adanmışlıkları üzerindeki pozitif etkisinde psikolojik güçlendirmenin tam aracılık rolünü doğrular niteliktedir. Araştırma sonuçları ile doğrulanan tam aracılık rolü, lider üye etkileşimi ile oluşan güven duygusunun, liderlerin astlarına yetki devredebilmesine olanak verdiği ve bu yetki devri ile psikolojik açıdan güçlenen çalışanların ise işe adanmışlıklarının arttığı şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın tartışma ve sonuç bölümünde, elde edilen bulgular yazın ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Abstract: In this research, it is aimed to determine the effect of leader-member exchange on work engagement and the mediating role of psychological empowerment on this effect. The hypotheses formed within the framework of the research model were evaluated by using the data set from 186 participants working in textile sector and the statistical analysis programs. As a result of statistical analysis, the research findings showed that the effect of the leader-member exchange on work engagement and psychological empowerment and finally psychological empowerment on work engagement. The result of the study also confirm the fully mediating role of psychological empowerment in the positive impact of leader-member exchange on employees' work engagement, expressed in the main hypothesis of the study. It can be interpreted that the fully mediating role, verified by the research results, allows leaders to delegate authority to their subordinates with the sense of confidence created by the leader-member exchange and increase the engagement of psychologically empowered employees with this authority transfer. In the discussion and conclusion part of the study, the obtained results were compared with the literature.
doi:10.20409/berj.2019.161 fatcat:hj75figmrjaoxpdp77g6rxtwz4