Proves de velocitat aeròbica màxima amb joves futbolistes. Control i programació de la intensitat dels entrenaments

Philippe Campillo, Orcelle Nkuignia, Carmen Matías López
2013 Apunts Educació Física i Esports  
resum S'ha fet un estudi comparatiu per analitzar la importància de l'entrenament intermitent, més precisament la utilització de la velocitat aeròbica màxima (VAM) intermitent en la pràctica del futbol. S'ha avaluat la VAM contínua amb la prova VAMEVAL (avaluació de la velocitat màxima aeròbica) i la VAM intermitent amb la prova 45-15 amb ajuda de 21 joves futbolistes. Tenint en compte els resultats, s'han format dos grups homogenis que fan un cicle de set setmanes d'entrenament específic amb
more » ... ent específic amb l'objectiu de desenvolupar la PMA. La intensitat de l'entrenament del grup 1 té com a referència el nivell màxim de la VAM contínua i la del grup 2 el de la VAM intermitent. Per al conjunt dels jugadors, i per a cada grup, s'observa una diferència significativa inicial (p < 0,001) entre la VAM intermitent (16,02  1,21 km/h) i la VAM contínua (14,12  1,06 km/h). Finalitzat el cicle, es mantenen les mateixes diferències entre les VAM intermitents i contínues. No obstant això, per al grup 1 no hi ha diferències significatives entre les dues proves 45-15 inicial i final; al contrari, per al grup 2 hi ha una clara diferència (p < 0,01) entre les dues proves intermitents (15,86  1,50 km/h / 17,0  0,97 km/h). Encara que els dos grups han millorat la seva VAM contínua, s'observa un augment superior de la velocitat en el grup 2. És molt important tenir en compte els resultats de les proves de VAM contínua i sobretot intermitent per programar i adaptar amb precisió la intensitat dels entrenaments, ja que hi ha diferències que no sempre es valoren. Paraules clau: entrenament, predicció, joves, prova d'esforç abstract Maximal Aerobic Speed Tests with Young Footballers. Monitoring and Scheduling Training Intensity We performed a comparative study to analyse the importance of intermittent training, more precisely the use of intermittent maximal aerobic speed (MAS), in football. We assessed continuous MAS with the MAS-EVAL test and intermittent MAS with the 45-15 test using 21 young footballers. Bearing in mind the results two uniform groups were formed who did seven weeks of specific training in order to develop their MAP. Training intensity was indexed to the maximum level of continuous MAS for group 1 and to maximum intermittent MAS for group 2. For all the players and for each group there was a significant initial difference (p <0.001) between intermittent MAS (16.021.21 kph) and continuous MAS (14.121.06 kph). The same differences between intermittent and continuous MAS were maintained once the 7 weeks of training had finished. However, for group 1 there were no significant differences between the initial and final 45-15 tests, in contrast to group 2 where there was a clear difference (p <0.01) between the two intermittent tests (15.861.50 kph / 17.00.97 kph). Although both groups improved their continuous MAS the speed increase was higher in group 2. It is very important to consider the results of continuous and especially intermittent MAS tests to schedule and accurately tailor the intensity of training, since there are differences that are not always assessed.
doi:10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2013/3).113.04 fatcat:rylxiesiszcnhdbtkoysfvw5q4