Housing strategies of the regions' populations (Kirov, Nizhny Novgorod and Kazan case studies)

Mariya Starikova, Yelena Yushina
2018 Monitoring Obŝestvennogo Mneniâ: Ekonomičeskie i Socialʹnye Peremeny  
doi:10.14515/monitoring.2018.3.11 fatcat:l6wnwrngkbc45kr563sutuolkq