Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi

Serdar AKYILDIZ, Kadri YILMAZ
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Sosyal medya, kullanıcıların oluşturdukları içerikleri paylaşmak üzere, elektronik iletişim araçları yoluyla meydana gelen çevrimiçi topluluklar olarak tanımlanabilir. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın hızla artan kullanım oranı, sosyal medyayı yalnızca kişilerarası iletişim ortamı olmaktan çıkarmış, toplumsal bir iletişim aracı haline dönüştürmüştür. Günümüzde sosyal medya eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, siyasal iletişim kampanyalarında, işletmelerde, kurumsal imaj çalışmalarında,
more » ... j çalışmalarında, kamu diplomasisinde, uluslararası ilişkilerde, hayata dair birçok alanda ve bilimsel çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medya hayatın odak noktasında tüm paydaşlar tarafından içselleştirilen bir olgu haline geldiğinden, sosyal medya alanında yapılan araştırmaların tematik gelişim haritasının ortaya konulması, yeni trendlerin takip edilebilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu amaçla hazırlanan bu araştırma ile sosyal medya alanında son on beş yılda yaşanan gelişmeler dönemsel olarak incelenmiştir. Araştırmada ilk olarak Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanından araştırmada kullanılacak olan makale verileri elde edilmiştir. 04.12.2019 tarihinde WoS veri tabanında "Social Media" terimi "başlık" sekmesinde taranmış ve 17.406 yayına ulaşılmıştır. Sadece "makale" tipindeki yayınlar seçilerek 9.516 makale verisi için Science Mapping Analysis Tool (SciMAT) programı ile bilim haritalaması yöntemiyle bibliyometrik analiz yapılmıştır. Sosyal medya alanındaki gelişimi dönemler bazında değerlendirebilmek için makale verileri "" şeklinde beşer yıllık üç periyot halinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.Yapılan analizler sonucunda, son dönemde sosyal medya alanında yayınlanan makale sayısının belirgin şekilde artış gösterdiği, ABD'nin en fazla yayın yapılan ülke olduğu Abstract Social media can be defined as online communities formed through electronic means of communication in order to share users' content they create. Especially in recent years, rapidly increasing use rate of social media has transformed social media from being only an interpersonal medium and turned into a social communication tool. Social media is now used effectively in education and training activities, political communication campaigns, businesses, corporate image studies, public diplomacy, international relation, in many areas related to life and scientific studies. Since social media has become a phenomenon internalized by all stakeholders at the focal point of life, revealing the thematic development map of the research in the field of social media is important in terms of following new trends. With this research prepared for this purpose, the developments in the field of social media in the last fifteen years were examined periodically. First of all, article data to be used in the research were obtained from the Web of Science (WoS) Core Collection database. On 04.12.2019, the term "social media" was searched in the "title" tab in the WoS database and 17.406 publications were reached. Only "article" type publications were selected and a bibliometric analysis was conducted for 9.516 article data using the Science Mapping Analysis Tool (SciMAT) program and science mapping method. In order to evaluate the developments in the field of social media on a periodic basis, the data of the articles were analyzed comparatively in three five-year periods as "
doi:10.26466/opus.680835 fatcat:m6u7plqjbja55ddivotj5qdyxe