Charakterystyka urazowości wybranej populacji w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2012

Marta Siwek, Agata Salwa, Anna Babiarz, Grażyna Nowak-Starz
2016 Pielęgniarstwo Polskie  
Introduction. A growth in the incidence of traumas in the young population becomes a current challenge for the public health sector. Etiology of traumas, in which the main role is played by a lifestyle, makes us experience more and more frequent injuries during leisure time at home or outside. Aim of the study. To assess the traumatic phenomenon in the chosen population of the Świętokrzyskie Province by correlating traumatism with age, gender as well as summer and winter seasons. Material and
more » ... ons. Material and methods. The study included the chosen adult population of the Świetokrzyskie Province in the 18-89 age range who in the years 2010-2012 sustained an injury of the locomotory system and reported to the Outpatient Ambulatory Clinic Artimed in Kielce. The research method was based on a diagnostic survey as well as on the analysis of medical documentation. Detailed analysis included the selected injuries of the musculoskeletal system and injuries of the bone fragments of the chest. This selection was dictated by the possibility of a clear diagnosis and treatment of injuries under conditions of the Outpatient Ambulatory Clinic Artimed in Kielce. Results. In the years 2010-2012, the most common traumas were related to the young people (about 37% of patients). There were no signifi cant differences observed in injury rates between men and women. The summer season was the season with a higher rate of the studied injuries. The most commonly injured areas were ankle and knee joints as well as wrist and hand areas. The dominant type of injuries was the ankle dislocation. The lowest rate of injuries related to the bone fragments of the chest and the elbow joint. Conclusions. The problem of the incidence of musculoskeletal injuries among the younger population requires a systematic analysis of the epidemiological situation to be able to properly plan and implement preventive measures and organize an expert traumatic assistance. KEYWORDS: traumatism, epidemiology. STRESZCZENIE Wprowadzenie. Rosnąca epidemiologia urazowości młodego społeczeństwa staje się aktualnym wyzwaniem dla sektorów zdrowia publicznego. Etiologia urazowości, w której główną rolę odgrywa styl życia, sprawia, iż co raz częściej urazów doznajemy podczas spędzania czasu wolnego w domu bądź poza nim. Cel pracy. Ocena zjawiska urazowości wybranej populacji województwa świętokrzyskiego oraz charakterystyka urazowości w poszczególnych grupach wiekowych, w populacji kobiet i mężczyzn oraz w sezonie letnim i zimowym. Materiał i metody. Badaniem objęto wybraną populację województwa świętokrzyskiego w wieku od 18. do 89. roku życia, która w latach 2010-2012 doznała urazu narządu ruchu i zgłosiła się do Poradni Ambulatoryjnej Przychodni Artimed w Kielcach. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz techniką analizy dokumentacji medycznej. Szczegółowa analiza obejmowała wybrane urazy narządu ruchu oraz elementów kostnych klatki piersiowej. Wyniki. W latach 2010-2012 urazowość najczęściej dotyczyła ludzi młodych (około 37% pacjentów). Nie zaobserwowano istotnych różnic w urazowości kobiet i mężczyzn. Sezon letni był sezonem o wyższym wskaźniku badanej urazowości. Do najczęściej kontuzjowanych obszarów należały staw skokowy, staw kolanowy oraz okolica nadgarstka i ręki. Dominującym rodzajem obrażeń były zwichnięcia stawu skokowego. Najniższy wskaźnik urazowości dotyczył elementów kostnych klatki piersiowej oraz stawu łokciowego. Wnioski. Problem urazowości narządu ruchu wśród młodego społeczeństwa wymaga podejmowania systematycznej analizy sytuacji epidemiologicznej, by móc właściwie planować oraz realizować działania prewencyjne oraz organizować specjalistyczną pomoc pourazową. SŁOWA KLUCZOWE: urazowość, epidemiologia.
doi:10.20883/pielpol.2016.50 fatcat:brgrwr7gvjcw3a5exlngkmansi