Supplementary document for Efficient Distribution of High-Dimensional Entanglement through 11 km Fibers - 4640075.pdf

Bi-Heng Liu, Xiaomin Hu, Wen-Bo Xing, De-Yong He, Huan Cao, Yu Guo, Chao Zhang, Hao Zhang, YunFeng Huang, Chuanfeng Li
2020 Figshare  
details of the experiment
doi:10.6084/m9.figshare.12448778 fatcat:snb5rghgjfbj5ogiykrq56m5n4