Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi

Fatih ŞAHİN, Necati CEMALOĞLU
2019 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZ Bu araştırmada, eğitim yönetimi alan kitaplarında geleneksel yönetim yaklaşımlarına ilişkin ileri sürülen inanç ifadelerine yer vermek, doğruluk ve haklılandırma teorileri kapsamında bu inanç ifadelerini tartışmak amaçlanmaktadır. Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada doküman analizi tekniği kullanılmış ve alan kitaplarında ileri sürülen inançlara ilişkin betimsel çözümlemeler yapılmıştır. Alan kitaplarında bilimsel yönetim, yönetim süreçleri ve bürokrasiye ilişkin ileri sürülen inançlar
more » ... sürülen inançlar uygunluk, pragmatizm, temelcilik ve bağdaşım yönüyle değerlendirilmiş, inançların doğruluğu ve haklılığı bu çerçevede analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda geleneksel yönetim yaklaşımlarına ilişkin benzer inanç ifadelerine yer verildiği, ancak bu inançlara ilişkin şüpheci bir yaklaşımın olduğu, bu durumun da inanca bilgi niteliği kazandırmayı güçleştirdiği görülmektedir. Ayrıca, doğruluk ve haklılandırma kuramları bağlamında geleneksel yönetim yaklaşımlarına ilişkin ileri sürülen inançları epistemik bilgi düzeyine taşıyacak açıklamalara yeterince yer verilmediği görülmektedir. Geleneksel yönetim yaklaşımları özelinde alana ilişkin yapılacak çalışmalarda ileri sürülen inançları hem doğruluk hem de haklılandırma bağlamında * Alıntılama: Şahin, F.. ve Cemaloğlu, N. (2019). Eğitim yönetimi alan kitaplarında geleneksel yönetim yaklaşımlarına ilişkin ileri sürülen inanç ifadeleri: doğruluk ve haklılandırma problemi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,39(1), 397-430. Bu çalışma, birinci yazarın "Eğitim yönetiminin bilimsel sınırları: Alan kitapları bağlamında epistemolojik bir karşılaştırma" başlıklı doktora tez çalışmasından üretilmiştir. Anahtar Sözcükler: Eğitim yönetimi alan kitapları, Geleneksel yönetim yaklaşımları, İnanç, ABSTRACT In this research, it is aimed to include belief statements about traditional management approaches in education administration textbooks and to discuss these belief statements within the theories of truth and justification. In this qualitative research, document analysis technique was used and descriptive analysis was conducted regarding the beliefs asserted in the textbooks. In the textbooks, the beliefs about scientific management, management processes and bureaucracy were evaluated in terms of correspondence, pragmatism, foundation and coherence. The truth and justification of beliefs were analyzed in this framework. As a result of the research, it is seen that similar belief statements about traditional management approaches are included, but there is a skeptical approach to these beliefs, which makes hard to see the beliefs as epistemic knowledge. Moreover, there is insufficient evidence to explain the beliefs about traditional management approaches in the context of theories of truth and justification to bring them to epistemic level of knowledge. It can be said that using expressions to confirm and justify the beliefs regarding educational administration based on the traditional management approaches in the context of both truth and justification are important to convert beliefs into knowledge and give a unique identity to the field of educational administration.
doi:10.17152/gefad.410592 fatcat:dwsrw22zjbco7eex56snk4h3t4