Theories on the beginnings and structure of joint-families ("zadruga")

Nada Novakovic
<span title="">2005</span> <i title="National Library of Serbia"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/pu2t3p7tuvca7g6cnqtjhybywa" style="color: black;">Stanovništvo</a> </i> &nbsp;
Uvod Interesovanje za pojam, strukturu, načine prilagođavanja izmenjenim društveno-istorijskim uslovima i nestajanje porodične zadruge naročito je bilo veliko u XIX veku. Vuk Karadžić je 1818. godine, objavljivanjem Srbskog riječnika, upoznao domaću i svetsku javnost sa zadrugom kod Srba. Izmislio je imenicu "zadruga", dok se u narodu pominjala "zadružna kuća" ili "velika kuća". Ona je "plures familae in eadem domo (more Serbico)". Smatrao je da je to ustanova specifična za Južne Slovene, i da
more &raquo; ... e tada najviše bilo kod Srba (Karadžić, 1969: 173). Jedna od osnovnih karakteristika literature o porodičnoj zadruzi jeste njena raznovrsnost i izuzetna brojnost. U pitanju je etnološka, istorijska, ekonomska, sociološka, demografska i srodna građa. Postoje radovi koji se odnose samo na pojedine njene aspekte, ali i oni u kojima se iznosi i celovita i razvijena teorija društvenog razvoja i mesta porodice i zadruge. U jednima je u prvom planu saznajni motiv istraživanja, u drugim je on podređen političkim stremljeljima autora. Tek uvidom u celinu nečijeg shvatanja, i osvrtom na društvene uslove u kojima je ono nastajalo, može se objektivnije proceniti njegov doprinos nauci. Ovde će to ostati u drugom planu. U prvom je klasifikovanje teorija o porodičnoj zadruzi. Pored termina "zadruga" najčešće su se koristili sledeći: "velika kuća", "jaka kuća", "kućna družina", "velika porodica", "hiža" i dr. Od stranih u upotrebi su bili latinski "communion", nemački "Hausgennossenschaft" (ili haus gemeischaft), francuski "communaute de famille", anglosaksonski "community" i "joint-family". Njihov sadržaj različito se tumačio. * Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.2298/stnv0504105n">doi:10.2298/stnv0504105n</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/yxt7cmw6fnbi7mixhok6ydcj2u">fatcat:yxt7cmw6fnbi7mixhok6ydcj2u</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200311063713/http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-982X/2005/0038-982X0504105N.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/ec/6e/ec6e82dced6693e047a9127c1b4bb665f55fda7a.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.2298/stnv0504105n"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>