بررسی فهم مخاطبان عصر نزول از آیات یعلم تطور جنین

فتحیه فتاحی زاده, آذر زمانی
2019 Zenodo  
از جمله آیاتی که امروز آن را مصداق اعجاز علمی قرآن میداننـد، آیـات مـرتبط بـا تطـور جنین انسان؛ خصوصا آیـات ١٢ تـا ١٤ سـوره مومنـون اسـت. تطـور جنـین مراحـل مختلـف شکلگیری جنین در رحم است که تا قرن نوزده میلادی برای دانشمندان غیر مسلمان ناشـناخته بود. این پژوهش به شناخت فهم مسلمانان صدر نزول به عنوان اولین مخاطبـان قـرآن کـریم از ، متناسب بـا محـدوده زمـانی حیـات پیـامبر ِ آیات تطور جنین در سوره مومنون (دامنه تحقیق) اکرم ، به شیوه کتابخانهای و تحلیل منطقی محتوا پرداخته است. نوشتار حاضـر ایـن
more » ... وشتار حاضـر ایـن مهـم را تذکر میدهد که فهم و معرفت بدون رجوع به فهم پیامبر اکرمناقص است. زیـرا بـدیهی اسـت که فهم مسلمانان عصر نزول ، از این آیات لسانی بود و فهم دانشمندان قرون بعد، علاوه بر زبان عربی، بر اساس یافتههای تجربی نیز شکل گرفت، اما هر دو برای فهم بهتر خصوصا در عبارت «ثم أنشأنا خلقا آخر» نیاز به فهمی دقیق دارند که تنها با اتکا به زبان عربی به دست نمیآید. بـا توجه به اینکه برخی از نتایج به دست آمده، این است که بعد معرفت ایمانی این آیـات نسـبت به بعد علمی آن برای مخاطبان اولی قرآن کریم برجسته تر بوده است.
doi:10.5281/zenodo.3748505 fatcat:q2wylk4sfbg4bgfqayu4c43ddq