A Different View of Stoma: Living with a Person with Stoma

Buket Çelik, Fatma Vural, Özgül Karayurt, Özlem Bilik
2017 Turkish Journal of Colorectal Disease  
Stoma hem ilk görüldüğü anda, hem de taburculuktan sonra bireylerin ve aile üyelerinin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan çeşitli sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bu olgu sunumunda stomalı bir bireyin aile üyesi ile derinlemesine görüşme yapıldı. Yapılandırılmış soru formu ve ses kayıt cihazı kullanılarak gerçekleştirilen görüşme 60 dk sürdü. Veriler tümevarım yöntemiyle analiz edilerek temalar ve alt temalar oluşturuldu. Rektum kanseri nedeniyle geçici ileostomi açılan stomalı bireyin
more » ... an stomalı bireyin kızı E.Y. 51 yaşında, evli iki çocuk sahibi ve ev hanımıdır. Görüşmenin analizi sonucunda bilgi gereksinimi, yaşam kalitesi, uyum sorunu ve güçlükler ve diğer stomalı birey ve ailelere öneriler olmak üzere dört tema ve bu temaların alt temaları belirlendi. Bu çalışmada oluşturulan temalar ve alt temalar olgunun yaşamının etkilendiği yönleri ve yaşadığı sorunları çarpıcı olarak göstermektedir. Bu nedenle stomayla yaşama uyum tüm aileyi içine alan bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Stomalıların stomayla yaşama uyumlarının hızlandırılması için aile üyelerinin de uyum sürecine dahil edilmesi önemlidir. Bu amaçla stomalı bireyin ailesinin gereksinimleri ameliyat öncesi dönemden itibaren belirlenmeli ve aileye uygun hemşirelik girişimlerinin planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Stoma, aile üyesi, stomayla yaşam, stomalı bireye bakım verme, rehabilitasyon ÖZ ABSTRACT Stomas cause various physical, psychological and social problems among individuals and their family members both when they are created and in the post-hospital period. In the present study, an in-depth interview was conducted with a family member of a person with stoma. A structured questionnaire was utilized in this interview period. The entire 60-minute interview was recorded with a voice recorder. The collected data were analyzed by inductive method, and themes and sub-themes were identified. The daughter of the stoma patient, E.Y., is a 51-year-old married housewife with two children. Her mother underwent ileostomy due to rectal cancer. From the results of the analysis of the interview, four core themes were determined as need for information, quality of life, adjustment issues and difficulties, and suggestions to other individuals with stoma, together with their sub-themes. The core and sub-themes structured within the present study vividly illustrate how her life was affected and the problems she encountered. Therefore, adjustment to living with stoma must be regarded as a process that includes all family members. In order to accelerate the adjustment process to living with person with stoma, it is also important to include family members in this adjustment process. Hence, needs of the family of a person with stoma must be determined in advance, prior to the surgery, and relevant nursing interventions appropriate for the family must be determined and implemented.
doi:10.4274/tjcd.48254 fatcat:w45zoizworhqxbrv47cb6jkdom