The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education

Serhat Süral
2017 International Journal of Assessment Tools in Education  
Article Info Considering that measurement and assessment, the most critical component of the education process, should be properly carried out by educators, it is necessary to make sure that education faculties deliver the measurement and assessment course meticulously and more importantly, positive and negative views of teacher candidates, who will teach future generations, should be determined with respect to measurement and evaluation. The present paper aims to develop "Opinions Scale" for
more » ... inions Scale" for measurement and assessment to see attitudes of teacher candidates of education faculties in terms of different perspectives. In this vein, it was aimed to reach all students attending the department of education faculty in 2016-2017 academic years and the study was carried out with 433 teacher candidates. To test teacher candidates' attitudes towards measurement and assessment, the Annals of Factor Analysis (AFA) and Confirmatory Factor Analysis (DFA) were employed. The scale was based on 3 sub-levels namely the requirement of the course, the course content and the instructor. Özet Makale Bilgisi Sürecin en kritik öğesi durumunda olan ölçme değerlendirme, öğretmenler tarafından sorunsuzca uygulanabilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda eğitim fakültelerinde bu dersin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, daha da önemlisi gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik olumlu ya da olumsuz düşüncelerinin neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersine yönelik farklı boyutlardan ele alınarak ne gibi düşüncelere sahip olduğunu görebilmek adına ölçme değerlendirme dersine yönelik düşünceler ölçeği geliştirilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesindeki öğrenim görmekte olan tüm anabilim dallarındaki öğrencilere ulaşılmaya çalışılmış ve 433 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Çalışmada Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) analizi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersine yönelik düşüncelerin ölçülmek istendiği ölçekte, dersin gerekliliği dersin içeriği ve son olarak öğretim elemanı şeklinde 3 alt boyut yer almaktadır.
doi:10.21449/ijate.270300 fatcat:p2zdfwnxnventokrxi7ethnidy