Surgical treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms

Lazar Davidovic
2006 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd KRATAK SADRŽAJ Uvod Hirurško lečewe aneurizme torakoabdomenske aorte predstavqa najveći problem u vaskularnoj hirurgiji. Ono zahteva interdisciplinarni pristup i angažovawe uskospecijalizovanih stručnih profila: vaskularnih hirurga, ane steziologa i transfuziologa. Ciq rada Ciq rada je bio da se prikažu rani rezultati hirurškog lečewa bolesnika s aneurizmom torakoabdomenske aorte tip IV po
more » ... aorte tip IV po Krafordu (Crawford), odnosno da se analiziraju problemi koji prate ovaj hirurški postupak. Metod rada Studija je obuhvatila 79 bolesnika (73 muškarca), prosečne starosti od 68,1 godine (3176), koji su hirurški lečeni u periodu od januara 2001. do kraja 2004. godine. Operacije su izvođene u kombinovanoj anesteziji (kontinuirana toraksna periduralna analgezija i opšta endotrahealna anestezija). Korišćen je i metod intraoperacionog spasavawa krvi -autotransfuzije. Kod 70 bolesnika aneurizmi je pristupqeno kroz lumbotomiju posle ekstrapleuralne resekcije jedanaestog rebra, dok je kod devet bolesnika hirurški pristup urađen kroz torakofrenolumbotomiju u nivou devetog me đurebarnog prostora. Kod 41 bolesnika za rekonstrukciju je korišćen tubularni, a kod 38 bifurkacioni graft, s različi tim varijantama reimplantacije visceralnih arterija. Rezultati Tokom prvih 30 dana posle operacije zabeleženo je preživqavawe od 76% (6079 bolesnika). Uzroci smrtnog ishoda bili su: embolija pluća (jedan bolesnik), krvavqewe (četiri bolesnika), infarkt miokarda (četiri bolesnika), ARDS (dva bolesnika), multisistemska slabost organa (osam bolesnika). Dva bolesnika su umrla tokom operacije. Smrtnost su značajno statistički povećavali starost bolesnika preko 70 godina, nalaz rupturirane aneurizme, kao i neophodnost izvođewa ekstenzivnije hirurške rekonstrukcije uz primenu bifurkacionog grafta (p<0,05). Zakqučak Hirurško lečewe bolesnika s aneurizmom torakoabdomenske aorte se od 2001. godine na Klinici za vaskular nu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu izvodi rutinski. Od velikog je medicinskog i ekonomskog značaja da se ova vrsta hirurškog postupka razvija u našoj zemqi, iako je zasad opterećena ve ćim mortalitetom nego u visokorazvijenim državama. Do pre nekoliko godina bolesnici s ovim oboqewem su u našim uslovima bili prepušteni prirodnom toku bolesti sa neminovno smrtnim ishodom; operacije su izvođene sporadično i sa vrlo visokom stopom mortaliteta, a zanemarqivo mali broj bolesnika imao je mogućnosti da se leči u inostranstvu. Kqučne reči: aneurizma; torakoabdomenska aorta UVOD Aneurizme torakoabdomenske aorte (ThAAA) predstavqaju jedan od najvećih hirurških proble ma današwice. Početkom sedamdesetih godina 20. veka Kraford (Crawford) je ove aneurizme klasifi kovao u četiri grupe, dok je krajem devedesetih Sa fi (Saffi) uveo i peti tip aneurizmi, što je prikaza no na crtežu 1 [1, 2]. CRTEŽ 1. Klasifikacija aneurizmi torakoabdomenske aorte. DRAWING 1. Classification of thoracoabdominal aneurysms.
doi:10.2298/sarh06s1017d pmid:16796161 fatcat:ccyar42i6zfznnirhfppxjb2lu