Comparison of MDRD and CKD-EPI Formulas for Estimating Glomerular Filtration Rate in Elderly Preoperative Patients

Ali Ihsan Cepni, Sema Ucak Basat, Emin Pala
2018 Journal of Academic Research in Medicine  
ÖZ Amaç: Böbrek fonksiyonlarının en iyi göstergesi glomerüler filtrasyon hızı (GFH)'dır dır. Rutinde GFH tahmininde kan kreatinin düzeyi kullanılarak Modification of Diet in Renal Disease (MDRD), Cockcroft and Gault (CG) ve Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) gibi formüllerin kullanılması önerilir. Çalışmamızda operasyon planlanan yaşlı hastalarda MDRD ve CKD-EPI ile hesaplanan GFH değerlerini karşılaştırmayı amaçladık. Yöntemler: Hastanemizde 2015 yılı içinde ameliyat
more » ... ı içinde ameliyat olan 65 yaş üstü 500 hastanın yaş, cinsiyet ve serum kreatinin değerleri retrospektif olarak incelendi. Bu sonuçlara göre MDRD ve CKD-EPI formülleri ile GFH hesaplamaları yapıldı. Her iki formülle hesaplanan sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların MDRD denklemi ile hesaplanan GFH ortalama değerleri 77,1 mL/dk/1,73m2, CKD-EPI ile ise 71,1 mL/dk/1,73 m2 bulundu. MDRD ile CKD-EPI arasında pozitif yönlü güçlü korelasyon saptandı (r=0.974, p<0,05). Sonuç: GFH'nin MDRD ve CKD-EPI denklemleri kullanılarak hesaplanması, basit, kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntemdir. Biz bu çalışmada preoperatif yaşlı hastalarda renal fonksiyonların değerlendirilmesinde CKD-EPI formülünün MDRD'ye göre evre 2 böbrek yetersizliği olgularını tanımlamada daha iyi olduğunu gösterdik. Anahtar kelimeler: Glomerüler filtrasyon hızı, modification of diet in renal disease, chronic kidney disease epidemiology collaboration ABSTRACT Objective: The best indicator of kidney function is the glomerular filtration rate (GFR). For estimating the GFR, calculation of creatinine based Modification of Diet in Renal Disease (MDRD), Cockroft and Gault (CG) and Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) are emloyed. In this study we aimed to compare GFR approximations in preoperative elderly patients using MDRD and CKD-EPI formulas. Methods: Age, gender, and serum creatinine levels of patients who were older than 65 years of age and underwent surgery in the year 2015 at our hospital were retrospectively evaluated. GFR was estimated using MDRD and CKD-EPI formulas. The results of both the formulas used were compared. Results: Average GFR values were measured as 77.1 mL/min/1.73 m2 using the MDRD equation and as 71.1 mL/min/1.73 m2 using the CKD-EPI equation. A positive correlation was observed between the groups (r=0.974, p<0.05). Conclusion: Measurement of GFR using the MDRD and CKD-EPI equations is easy, simple, and cost-effective. In this study, we demonstrated that in preoperative elderly patients, evaluating renal function using the CKD-EPI formula is better in describing stage 2 renal failure in patients than using the MDRD formula is.
doi:10.5152/jarem.2017.1429 fatcat:jsi3uccfz5e2xaesck5eqqkvxi