Yoga and victims

Vesna Nikolic-Ristanovic
2014 Temida  
Uvod Cilj ovog ra da je da, na osno vu ana li ze po sto je ćih is tra ži va nja i is ku sta va, do đe do ide ja i pre po ru ka, ka ko za da lja is tra ži va nja ta ko i za raz voj kon kretnih pro gra ma za rad sa žr tva ma u ko je bi bi la uklju će na i jo ga. Rad je za sno van TE MI DA Mart 2014, str. 47-64
doi:10.2298/tem1401047n fatcat:ue4gn6if5vey3as25o25hmohre