L'estudiant com a client: un canvi de paradigma en l'educació superior

Javier Paricio Royo
2017 Debats. Revista de cultura, poder i societat  
RESUM Cada vegada amb major freqüència, es parla de l'estudiant universitari en termes de client o consumidor. Més enllà de la demanda d'una atenció adequada, la idea d'estudiant-client ens col·loca no solament davant una nova concepció de l'estudiant, sinó també davant un nou paradigma de l'educació superior. Són diversos els trets que caracteritzen aquest paradigma: un sistema universitari concebut com a mercat competitiu; la reputació i la imatge pública convertides en una prioritat
more » ... prioritat institucional de les universitats, en la mesura que estan associades a la capacitat d'atracció de més i millors estudiants i a mecanismes de satisfacció d'aquests; titulacions contemplades com a inversions econòmiques personals, habitualment acompanyades amb taxes altes; currículums dissenyats com una formació professional d'alt nivell; sistemes de qualitat basats en el principi de qualitat com a satisfacció del client, i tota una manera nova de concebre les relacions educatives entre estudiants i professorat. Tot aquest paradigma és ja una realitat en alguns països i, en molts altres, entre els quals Espanya, va obrint-se pas progressivament. El present estudi fa una anàlisi d'aquest paradigma per mitjà d'una extensa revisió bibliogràfica de la recerca sobre els diferents factors que el caracteritzen i sobre el seu impacte en la qualitat dels processos d'aprenentatge i la funció social de les universitats. Paraules clau: educació superior, estudiant, qualitat, processos d'aprenentatge, satisfacció del client, interacció estudiant-professor. ABSTRACT. Students as customers: a paradigm shift in higher education Increasingly, higher education students are being considered as customers or clients. But this new way of seeing students implies a substantial change in the traditional notion of the student. The idea of student-customer goes beyond the demand for proper attention to the student: it is part of an entirely new paradigm of higher education, which also includes other factors, such as the idea of higher education as a competitive market, public reputation as an institutional priority associated with a greater capacity for attracting and satisfying students, study programmes conceived by the students as an important personal and economic investment, curricula designed with a clear professional development orientation, quality systems centred on the value of customer satisfaction and a new way of understanding educational relationships between students and faculty. This paradigm can be seen as the everyday way of thinking in some countries, while in others, such as Spain, it is slowly breaking through. An analysis of this paradigm is made in this paper through an extensive bibliographical review of the research on the different factors that characterize it and its impact on the quality of the learning processes and the social function of universities.
doi:10.28939/iam.debats.131-2.4 fatcat:fb7ep5iqsvesdobmjt4fxq6gpm