Algehele Assimilasie of Konsonantweglating?

D. P. Wissing
1986 Literator  
Tot dusver is die terme algehele assimilasie en konsonantweglatlngmin of meer ongedifferensieerd gebrulik, indiennie as sinonieme nie. Daar is egter ook argumente aangevoorwaarom daar 'n onderstkeid gemaak moet word (Wissing,1982:188 e.v.). Dié argumente gaan hoofsaakiik om kwessiessoos verskille in produktiwiteit en die aantal konsonantewat betrokke is. Suike argumente steun egter op introspektieweoordeie van die fonoioog self. In hierdie bydrae word hierdie onderskeid tussen
more » ... n konsonantweglatingen algehele assimilasie op streng eksperimenteelfonetiesegronde ondersteun. Deur die spraak van 'n aantalproefpersone spektografies te ontleed, kon bepaal word ofdaar spore van 'n verdwene konsonant aanwesig is. Indienwei, is die konsonant nie eenskiaps weggelaat nie, maar hetdit deur 'n proses van assimilasie geskied. Die resuitate vandie eksperiment het, met dié argument in gedagte, getoon datdaar inderdaad sprake van assimmilasie in gevalie (soos in 3a) is, maar siegs van konsonantweglatings in ander gevalie(soos in 3b).
doi:10.4102/lit.v7i1.876 fatcat:rzr5pxr5qzhgxnyvypggxc3nb4