ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЗА СТРЕСОВОЇ ДІЇ НАФТИ

П. В. Писаренко, Л. А. Колєснікова
2012 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Визначено морфологічні прояви токсичних та інгі-буючих властивостей компонентів сирої нафтипоперечних зрізів листкової пластинки (далі – ЛП)проростків пшениці. Вивчено динаміку формуван-ня провідної системи ЛП четвертого листка мо-дельної сільськогосподарської тест-культури наранніх фазах онтогенезу за наявності стресовогочинника. Встановлено, що при забрудненні ґрунтусирою нафтою в дозі 5 мл⁄кг спостерігаєтьсястимуляція розвитку елементів механічної ткани-ни ЛП, що проявляється в зростанні їх
more » ... ься в зростанні їх розмірів такількості. Помірне забруднення (10−20 мл⁄кг) ви-кликає асиметрію – тропізм розміщення судинно-волокнистих пучків (СВП) відносно центральноговеликого СВП, зменшення розміру великого СВП іводночас збільшення цього показника для середньо-го СВП, накопичення елементів механічної ткани-ни. Збільшення дози нафтового забруднення до50 мл⁄кг істотно впливає на розвиток провідної сис-теми ЛП і призводить до появи у пустотах елемен-тів ксилеми й флоеми середніх і великих СВП дріб-нодисперсних мас, що, ймовірно, утворені продукта-ми дисиміляції, деструкції та катаболізму. Defined morphological manifestations of toxic andinhibitory properties of the components of crude oil leafblade cross-section (hereinafter – LP) wheat seedlings The dynamics of formation of the conduction system LPfourth leaf model of agricultural test culture in the earlystages of ontogeny in the presence of stressors.Established that soil contamination crude oil at a dose of5 ml/kg observed stimulation of the elements ofmechanical tissue LP, which is manifested in the growthof their size and quantity. Moderate pollution (10–20ml/kg) causes an asymmetry – tropism placement SVP isrelatively large central SVP, reduce the size of big farmsupport while increasing that of the average SVP,accumulation of elements of mechanical tissue.Increasing doses of oil pollution to 50 ml/kg significantlyaffect the development of leading LP and leads to theappearance of emptiness and phloem elements xylemmedium and large SVP fine masses, which probablyformed products of dissimilation, degradation andcatabolism.
doi:10.31210/visnyk2012.01.04 fatcat:eagp2rkc2nao5hotlgzqgfcwg4