Dioničarsko društvo Slavonske vicinalne željeznice (1892.-1933.)

Siniša Lajnert
<span title="2019-11-05">2019</span> <i title="Croatian Institute of History (Hrvatski Institut za Povijest)"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/rdkg3dzzyjd2fdj3wcimnoblyq" style="color: black;">Scrinia Slavonica</a> </i> &nbsp;
U radu autor obrađuje ustroj, poslovanje i likvidaciju Dioničarskog društva slavonske vicinalne željeznice u vremenskom periodu od godine 1892., kada je društvo osnovano, pa sve do godine 1933., kada je završena njegova likvidacija. Sjedište društva u Austro-Ugarskoj Monarhiji bilo je u Budimpešti, da bi se odlukom njegove izvanredne glavne skupštine od 24. svibnja 1923. premjestilo u Zagreb. Pruge društva bile su sljedeće: Osijek-Našice, Našice-Nova Kapela-Batrina, Pleternica-Požega te
more &raquo; ... elika. Navedene privatne pruge bile su u državnoj eksploataciji, odnosno upravi. Temeljem sporazuma od 7. veljače 1931., država je otkupila pruge Dioničarskog društva slavonske vicinalne željeznice pa je tako prestao i razlog njegovog postojanja. Društvo je 1932. godine ušlo u proces likvidacije, koji je završio 12. travnja 1933.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.22586/ss.19(2019).1.6">doi:10.22586/ss.19(2019).1.6</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/of2a6quw6jerjotzuuchtn3b54">fatcat:of2a6quw6jerjotzuuchtn3b54</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200210192734/https://hrcak.srce.hr/file/336504" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/8a/5c/8a5c746cd17350ef988e93fecd46ea276a252422.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.22586/ss.19(2019).1.6"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>