Mitigation of Wastewater-Borne Chlorpyrifos in Constructed Wetlands: the Role of Vegetation on Partitioning

Chuan Wang, Biyun Liu, Dong Xu, Dan Zhang, Feng He, Qiaohong Zhou, Zhenbin Wu
2017 Polish Journal of Environmental Studies  
doi:10.15244/pjoes/64375 fatcat:teai54htyrhu5apwe6msppdoyq