Pracownik młodzieżowy w dobie nowych technologii

2017 Zeszyty Pracy Socjalnej  
A youth worker in the era of new technology -the impact of the Internet on youth work Th is article discusses ways of working with young people in the New Media era. Th e extensive usage of internet by young people impacts as well the youth work practice. Basing on the qualitative interviews with youth workers, and focus groups with young people, we present opinions of youth workers on the infl uence of new technologies on their work. Aft er defi ning the term "youth worker" as used in Poland,
more » ... as used in Poland, the article describes the Internet usage of young people. Th e results reveal the ambivalent evaluation of the usage of new technologies in youth work -youth workers indicate many advantages but also negative sides of extensive usage of new media. As some respondents suggest, the new role of youth work today would be to anchor young people -who are so strongly embedded in the virtual life -inreality. Wprowadzenie Praca z młodzieżą obecnie zmienia się niezwykle dynamicznie, przede wszystkim dlatego, że zmieniają się młodzi ludzie oraz świat, w którym żyją. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na przeobrażenie się stylu życia młodzieży, relacji między młodymi ludźmi, a także między młodzieżą i dorosłymi jest powszechny dostęp do Internetu oraz jego intensywne wykorzystywanie przez młodzież. Nie wszyscy pracownicy młodzieżowi -ci którzy pracują z młodzieżą w ramach organizacji czy projektów -nadążają za nowymi trendami, wielu nie ma wystarczająco rozwiniętych kompetencji cyfrowych lub po prostu obawia się wykorzystywania nowych technologii w pracy z młodzieżą. Artykuł prezentuje opinie pracowników młodzieżowych na temat wpływu wykorzystywania nowych technologii przez młodych ludzi na ich pracę. Jak wykorzystywać nowe technologie w pracy z młodzieżą? Jak zachęcać młodych ludzi do bycia aktywnymi członkami organizacji pozarządowych? Czy dzięki nowym technologiom możemy skuteczniej zaangażować młodych ludzi w projekty społeczne i zachęcać ich do realizacji własnych inicjatyw? Czy kompetencje cyfrowe są potrzebne pracownikowi młodzieżowemu? W pierwszej części artykułu zdefi niujemy pojęcie "pracownik młodzieżowy", ponieważ w Polsce nie jest ono często używane i pozostaje niejasne. Następnie przyjrzymy się kwestii korzystania przez młodych ludzi z nowych technologii oraz ich wpływowi na działalność pracowników młodzieżowych. W głównej częściej artykułu przedstawimy wyniki badań własnych przeprowadzonych w ramach projektu "ABC of Youth Work" fi nansowanego z programu Erasmus+ z pracownikami młodzieżowymi oraz młodymi ludźmi, będącymi członkami organizacji młodzieżowych z Polski, Słowenii, Niemiec i Włoch, dotyczących wpływu nowych mediów na pracę z młodzieżą. Kim jest pracownik młodzieżowy? Pracownik młodzieżowy to osoba, która pracuje z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej. Praca ta często odbywa się poza instytucjami edukacji formalnej (placówkami oświatowymi, szkołami, sformalizowanymi ośrodkami pracy pozaszkolnej). Głównym założeniem tego nurtu pracy z młodzieżą (ang. youth work) jest przede wszystkim dobrowolne uczestnictwo młodych ludzi w aktywnościach. Praca ta odbywa się w miejscach, gdzie przebywa młodzież, a pracownik młodzieżowy oraz młodzież to partnerzy w procesie uczenia się 1 . Najczęściej działania prowadzone są przez organizacje pozarządowe i instytucje, nastawione na aktywizujące formy pracy, gdzie młodzież z podmiotu oddziaływań staje się sama podmiotem aktywnych działań, ponosi odpowiedzialność: za swoje działania, za ich organizację dla siebie i swoich rówieśników, a rolą nauczyciela/wychowawcy/ opiekuna jest byciem "starszym bratem" i wskazywanie możliwości, animowanie działań, ale nie zastępowanie młodzieży w ich aktywności (Matyjaszczyk 2014: 10).
doi:10.4467/24496138zps.17.019.8014 fatcat:qt4r535dg5h35nzsegmxfcveyu